17. desember 2009

Desember 2009

Her er årets siste nyhetsbrev fra Seksjon samferdsel og teknisk

På seksjonsstyremøte den 17. og 18. desember ble faggruppene evaluert. Det ble opprettet noen nye faggrupper, noen ble lagt ned inntil videre. Nye kontaktpersoner i styret har kommet på plass og satsningsområder for den neste perioden er staket ut. 

Faggruppemøte for Feier 9.-10. november behandlet blant annet planlegging av Svenneprøvemøte/ prøvenemdsmøte i mars 2010. Uniformering og profilering ved representasjon, brannforebyggende tiltak særlig rundt juletider, og samarbeid med EL-tilsynet. I tillegg var det en gjennomgang av  forskriftsmøte hos DSB.

SUN - bransjekonferanse
Bransjekonferansen for vaktmester skal avholdes i Norge september 2010. Norge er arrangør et av hovedtemaene vil være verving, da flere av medlemsorganisasjonene-og landene sliter med dette. Ragnar Johansen har bestemt seg for å slutte i faggruppa for vaktmestere etter mange års arbeid, og etterlater derfor SUN-vervet til sin vara John Lars Seines.

Arbeidsgruppe i Fagforbundet som jobber med energispørsmål
Faggruppe 2 energi er nedsatt for å jobbe med nasjonale og internasjonale energispørsmål på tvers av avdelingene i Fagforbundet. Tre representanter fra gruppen, samt Stein Guldbrandsen reiste til Budapest i desember på             konferanse, hvor tema var "Utfordringer for ansatte innen energibransjen i Europa". Konferansen tok særlig opp globale utfordringer og fornybar energi.

Konferanse om samfunnsplanlegging
I forbindelse med høgskoleprosjektet ble det avholdt en samarbeidskonferanse med Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås 2.-3. desember. Konferansens tema var blant annet klimatilpasning, bærekraftige energisystemer og reduksjon av klimagassutslipp. Blant foredragsholderne var Helge Drange (Bjerknessenteret for klimaforsking), Petter Heyerdahl (UMB), Arild Vatn (UMB) og Kjersti Gjervan (Enova). Både konferansedeltakelse, middag og hotellovernatting var gratis for Fagforbundets medlemmer, og det var 33 deltakere påmeldt til konferansen. Dette var den første konferansen i høgskolesatsingen som var rettet spesielt mot ingeniører og andre samfunnsplanleggere, og de foreløpige tilbakemeldingene fra konferansen har vært veldig positive.

Brannkonferansen 2010
Brannkonferansen 2010 avholdes i Kristiansand 14.-15. april. Også i år legger vi opp til et bredt og relevant program med både politisk og faglig innhold. Som vanlig avholdes også Norsk Brannmannsforums årsmøte i forbindelse med konferansen. Fagforbundet vil sette av et visst antall plasser til deltidspersonell og vi håper på en bred deltagelse med deltagere fra ulike typer korps. Mer informasjon kommer.

LOs utdanningspolitiske gruppe holdt møte i Folkets Hus 17. november. Hovedtema var Stortingsmeldingen for utdanning som har høringsfrist i mars. Ellers på agendaen var Fagskolerådet som skal opprettes og Nasjonalt (NKR) og europeisk kvalifikasjonsrammeverk (EQF). Det blir  temamøte om dette i LO's utdanningspolitiske arbeidsgruppe 12. januar 2010.

Møte med Svømmeforbundet og Sparebank 1
Nestleder Geir Mosti og rådgiver i SST Mette Haugen hadde møte for å drøfte samarbeidet. Svømmeforbundet har lang tradisjon med å samarbeide med Fagforbundet, og avtalen skal nå tas opp igjen.

Sparebank 1 har opprettet Frisk Forsikring som skal være en livsforsikring for det aktive mennesket - og de vil bruke overskuddet av dette til å støtte ulike idrettsformål.

Hanskebrosjyren for frisører er nå ferdig og vil bli sendt ut på nyåret. Målet er å bruke denne i frisørutdanningen for å øke bevisstheten til elevene fra starten av - men også som forebyggende arbeid  og bedring av arbeidsmiljø generelt. Dette går inn i arbeidet med Grønn Frisør. Grønn Frisør-boken er tenkt som et oppslagsverk og lærebok.

Sosial dialog frisør Brussel desember 2009
Social Dialog Commitee (SSDC)  on Personal  Sevices, holdt møte i Brussel 8. september. Fra Fagforbundet var Mette K. Haugen og Janne O. Fraas til stede. Tema denne gangen var avslutning av EQF-prosjekt og europeisk frisørutdanning, avtalen om arbeidsmiljø som er i sluttfasen, et nystartet prosjekt som skal utvikle "tenkende frisørhoder" for å gjøre overgangen fra dokkehoder til mennesker mindre for lærlingene, frisørseminar i Italia neste november og Handlingsplan for sosiale dialogen for 2010.

Faggruppe teater og kulturteknisk
Faggruppe 1 Teater og kulturteknisk hadde møte i Oslo 21.-22. oktober 2009. Dette var Per Hoves siste møte, og nytt faggruppemedlem Linn Therese Michelsen, også fra den Nasjonale Scene i Bergen, ble introdusert for gruppa. Sakene de gikk gjennom var referat fra Teater og kultur teknisk konferanse, arbeidssituasjonen for scenehusansatte, nettverk for Kulturhusansatte, ønske om særavtale for kulturhusarbeideren, ny brosjyre som treffer deres yrkesgruppe, klarering angående lokale forhandlinger og tillegg, og valg av ny leder i faggruppen. Snorre Koht-Tøfte ble valgt.

Faggruppe renhold og vaskeri
Faggruppe renhold og vaskeri hadde møte i Oslo i november. Gruppa jobba videre med miljøspørsmål i bransjen. Gruppa begynte også å se på videreføringen av plogspissprosjektet, som nå er lagt til faggruppa, sammen med styret og administrasjonen. Gruppa kom med flere konkrete forslag på hvordan man kan jobbe med prosjektet framover. Noen fagforeninger og fylker har reagert på at fagbrev i renhold er dårlig organisert i fylkene. Gruppa diskuterte dette og ga tilbakemelding til de som hadde tatt kontakt.

Revisjon av dimensjoneringsforskriften for brann og feier
DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har nedsatt en referansegruppe i forbindelse med utarbeidelse av ny forskrift med foreløpig arbeidstittel "Forskrift om kommunenes plikter til å sørge for forebyggende og beredskapsmessige tiltak". Lars Hernebäck fra feierne og Bjørn Knutsen fra arbeidsgruppe brann har fått plass i gruppen.

Den nye forskriften vil primært rette seg mot kommunenes brannforebyggende plikter, samt plikten til å ha en beredskap på brann- og eksplosjonsvernlovens område.

Møte arbeidsgruppe brann
Arbeidsgruppe brann/Norsk Brannmannsforum hadde møte i Oslo i slutten av november. På dagsorden var blant annet neste års brannkonferanse, kompetansekartlegging, tverrfaglige opplæringssentre, arbeid mot deltidsbrannpersonell og 10-årsregelen.

Stipend
Det er viktig å minne om denne flotte ordningen som Fagforbundet har til sine medlemmer. Her er det mulig å få dekket halvparten, inn til 12 000 kroner, av sine utgifter. Regler og søknadskjema finnes på våre nettsider:

Faggruppe havn
Hadde årets siste møte i november. Gruppa diskuterte blant annet planene for neste år, og satser på å få til en konferanse for havneansatte i løpet av høsten 2010. Vi håper fylker og foreninger setter av litt penger til sine havneansatte på årets budsjett!

Gruppa ønsker å få satt mer fokus på sjøtransporten og behovet for å flytte godstrafikk fra vei til bane og sjø. Dette vil bli et viktig arbeidsfelt for faggruppa i det kommende året.

Møte med justisminister Storberget
Fagforbundet, med Bergen Brannkorpsforening, har møtt Justisminister Knut Storberget vedrørende bruk av Sivilforsvarets øvelsessentre for brann og andre nødetater. Saken vil sees i sammenheng med behandlingen av Stortingsmelding 35 Brannsikkerhet og Fagforbundet vil få tilbakemelding etter dette.

Renholdskonferanse i Oslo
Seksjonen arrangerer ny renholdskonferanse 9.-10. februar i Fagforbundets lokaler i Oslo. På grunn av mange påmeldte var det en del som ikke fikk vært med på konferansen på Hell i april. Nærmere program kommer, du finner mer informasjon på seksjonens egen side om renhold.

Møte med Arbeidstilsynet
I forbindelse med belastningsskader i renovasjonssektoren hadde seksjonen sammen med Norsk Transportarbeiderforbundet møte med Arbeidstilsynet. Møtet var positivt, og de tre partene vil fortsette å jobbe med saken.

Standardiseringskonferanse
Den 10. mars skal Fagforbundet i samarbeid med Standard Norge avholde konferanse om bruk av standarder i kommunene. Det vil legges vekt på ulike type standarder, deriblant juridiske standarder og kvalitetsstandarder. Informasjon om program og påmelding vil komme. Konferansen avholdes i Fagforbundets lokaler i Oslo.

Pengene bort fra busser og trikker!
En rekke ran og ransforsøk i 2009 viser at sjåførene i kollektivtrafikken er utsatt for ran. Fagforbundet har hatt møter med regjeringen med sikte på å få til regler som fjerner pengene fra vognene.

Tillitsvalgte og verneombud i våre foreninger har også drøftet saken og er enige om å sette fokus på dette store arbeidsmiljøproblemet i det kommende året.

Seksjonen ønsker alle GOD JUL og et GODT NYTT ÅR

SST- administrasjonen
Tlf. 23 06 40 00

Avdelingsleder: Gry Helene Bjørnstad-Hernandez
Rådgiver: Carl Delingsrud
Rådgiver: Karianne Hansen Heien
Rådgiver: Mette K. Haugen
Prosjektmedarbeider: Marit Wahlstedt
Førstesekretær: Bjørg Moksnes

Dette nyhetsbrevet kan også lastes ned som pdf-fil 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia