Hva er status for fagbrevet for Byggdrifter (Vaktmester)?

Fagforbundets arbeid med fagbrev

De siste årene har Fagforbundet jobbet med flere fagbrev. De tre mest aktuelle fagene som Seksjon samferdsel og teknisk har jobbet med i dette henseende, er fagbrev for Byggdrifter (Vaktmester), Vann og avløp, og Trafikkbetjenter.

Seksjonen har vært tungt inne i søknadsprosessen for fagbrev for Byggdrifter. Det ble jobbet aktivt fra politisk ledelse for å understreke hvor viktig fagbrevet er. Seksjonen har vært initiativtaker, og faggruppene er aktivt inne i utvikling av søknaden for å sikre faglig innhold. Administrasjonen står for utforming av selve søknaden, og sikrer kontakten med samarbeidspartnere og organisasjoner som støtter søknaden om det nye fagbrevet. I tilfellet Byggdrifterfagbrevet satt rådgiver fra administrasjonen i en arbeidsgruppe bestående av medlemmer av faglig råd for bygg- og anleggsteknikk, for å utvikle kompetanseplattformen som skulle følge søknaden.

La meg beskrive gangen i et fagbrev. Først og fremst er det viktig å vite at fagbrevarbeidet tar tid, men godt forarbeid er avgjørende. Det er viktig at det etableres et godt samarbeid med andre parter som vil bli berørt av opprettelsen av et nytt fagbrev: andre arbeidstakerorganisasjoner som organiserer den gjeldende yrkesgruppen, interesseorganisasjoner og ikke minst arbeidsgiversiden, før en felles søknad kan sendes rådet. I søknaden må det blant annet synliggjøres behovet for faget, rekruttering og lærlingmuligheter.

I Byggdrifterfagets tilfelle betød det at de som skrev under på søknaden var LO, Fagforbundet, KS, HSH, og NHO ved Norske Rørleggerbedriftenes Landsforening. Det er likevel understreket i samme søknad at den støttes av ytterlige parter: Norsk Tjenestemannslag, Arbeidsmandsforbundet, NHO, Byggenæringens landsforening, Ventilasjon og Blikkenslagerbedriftenes Landsforening, OBOS Eiendomsforvaltning, ISS Eiendomsforvaltning, Forsvarsbygg, Norsk Ventilasjon og Energiteknisk forening og Fagskolen Gjøvik. Som dere ser er det svært omfattende interesser for dette nye faget, og det er god støtte å ha

Søknaden måtte først presenteres i det faglige rådet faget ligger under. Det er totalt ni faglige råd, og de oppnevnes av Utdanningsdirektoratet. De faglige rådene skal arbeide for å utvikle kvaliteten i fagene og se trender og utviklingstrekk, slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

 

Det er ikke uvanlig at en fagbrevsøknad må opp flere ganger i faglig råd for å tilspisses og bli så konkret som mulig. Det er viktig at fagbrevet ikke er for likt et eksisterende fag, og dermed blir en konkurrent. I nevnte byggdrifterfagbrev ble kompetanseplattformen som følger med søknaden endret totalt i prosessen. En kompetanseplattform viser kort områdene faget bør inneholde, og skal være utgangspunktet for den læreplanen som faget skal bygges på når den er blitt vedtatt.

Når Faglig råd har godkjent søknaden og dets innhold sender de den videre til SRY - samarbeidsrådet for yrkesopplæring. Medlemmene i SRY oppnevnes av Kunnskapsdepartementet (KD) og er et felles samarbeidsråd for partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene. Etter godkjenning i SRY kan søknaden bli sendt på en ny, intern høringsrunde i de andre faglige rådene. Det vil deretter bli nedsatt en læreplangruppe som utvikler det konkrete innholdet i faget.

Jobben til Fagforbundet er likevel ikke ferdig når fagbrevet er godkjent i alle formelle instanser. Vi vil jobbe for å bruke vår kunnskap i læreplanarbeidet og andre muligheter for å påvirke videre. Arbeidet med fagbrev er krevende, men kunnskapen og erfaringen har gitt oss viktig lærdom som vi kan ta med oss ved nye søknader om fagbrev.

Status pr. februar 2010

På nåværende tidspunkt har fagbrevet gått gjennom i SRY. Ved forespørsel til Utdanningsdirektoratet om hvor langt de var kommet i høringsprosessen og læreplangruppa, fikk vi som svar 8. februar 2010:

"Endringene som er foreslått i tilbudsstrukturen vil i nærmeste fremtid bli sendt ut på høring. Etter at høringsfristen er gått ut, vil endringer i tilbudsstrukturen bli vurdert i forhold til høringsinstansenes uttalelser.

Utdanningsdirektoratet vil deretter oversende sin anbefaling til endringer i tilbudsstrukturen til Kunnskapsdepartementet som fastsetter endringen.

Etter at endringene i tilbudsstrukturen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet vil Utdanningsdirektoratet starte arbeidet med læreplaner

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia