Invitasjon til å ta i bruk anti-mobbeprogrammer (Utdanningsdirektoratet)

Utdanningsdirektoratet skriver:

Manifest mot mobbing har manifestpartene (Regjeringen, KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, Skolenes landsforbund og Foreldreutvalget for grunnopplæringen) understreket at arbeidet mot mobbing er et langsiktig arbeid og at det er viktig at engasjementet holdes oppe. Et viktig tiltak under manifestet er å støtte implementeringen av program med dokumentert effekt, som Olweus- og Zero-programmene. Til sammen har ca. 800 skoler tatt i bruk ett av disse programmene. Evalueringen viser at programmene har effekt, og at omfanget av mobbing er redusert på de skolene som bruker dem systematisk.

Kunnskapsdepartementet understreker i St.meld.nr.31 (2007-2008) Kvalitet i skolen betydningen av at skolene tar i bruk gode verktøy og utviklingsprogrammer som er basert på forsking om hva som virker.

Utdanningsdirektoratet har lansert satsingen Bedre læringsmiljø høsten 2009. Denne satsingen er en oppfølging av St.meld. 31 (2007-2008) og skal bidra til at læringsmiljøet blir bedre på skolene. Det ligger mye forskningsbasert materiell på nettsiden www.udir.no/laringsmiljo som skolene kan bruke i sin kompetanseutvikling og forbedring av læringsmiljøet. Dersom skolene bruker dette materiellet og arbeider systematisk med læringsmiljøet over tid, vil dette virke forebyggende mot mobbing. Skolene må likevel ha en beredskap for å takle mobbesaker når de oppstår og et system for avdekking. Utdanningsdirektoratet anbefaler at skoleeierne skaffer seg en god oversikt over tilstanden for hver eneste skole i kommunen og at det blir iverksatt tiltak, for eksempel bruk av antimobbeprogram, ved skoler med høy forekomst av mobbing.

Les mer her.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia