Faggruppe 1 for Havneansatte hadde møte i februar

Faggruppemøte 8-9 februar 2010

Tilstede:           Tor Berteussen, Steinar Opstad, Per Bakken, Carl Ivar Delingsrud, Finn Sneve og Terje Samuelsen (mandag)
Sted:            Fagforbundets lokaler.
Tid:            8 – 9 februar.

Samarbeid med Transportarbeiderforbundet.
Etter flere forsøk greide vi endelig å finne en dato som passet de fleste, Terje Samuelsen fra Transportarbeiderforbundet var sammen med gruppa, til samtaler rundt emnet ”mulig samarbeid mellom Transportarbeiderforbundet og Fagforbundet”. Begge fagforeningene har medlemmer som arbeider i de offentlige havnene i Norge, og det vil være naturlig å finne områder der man har felles interesser som man kan samarbeide om.

Transportarbeiderforbundet har et stort internasjonalt nettverk, som vi i Fagforbundet kan benytte gjennom å få informasjon om hva som skjer utenfor landets grenser. Det viser seg at store utenlandske havner arbeider med en del av de samme utfordringene som oss, for eksempel miljøproblematikken.

Etter en lengre prat og utveksling av erfaringer, har vi forsøkt å konkretisere 3 temaer som man ser for seg skal være et utgangspunkt for videre samarbeid.

1        Oversettelse og distribusjon av Nederlandsk CD, som omhandler farlig gods.

2        Fagforbundet gjør forsøk på å få til et samarbeid med noen sentrale Norske havner om flytting av gods fra vei til båt/bane. Man er på utkikk etter et tema eller en konkret sak som  kan benyttes som eksempel i samarbeidet. Intensjonen er å integrere Transportarbeiderforbundet i samarbeidsprosjektet når det er kommet i gang.

3        Arbeide for felles forståelse og heving, av kompetansenivået innenfor losse og lastearbeid.

Fremdrift:            Terje skaffer bakgrunnsstoff og diskuterer temaene intern i sin organisasjon. Havnegruppa: Temaet blir tatt opp på konferansen til høsten. Steinar finner konkrete punkter med bakgrunn i Oslo Havns prosedyrer for laste og lossearbeid. Carl prater med juridisk avdeling, for å få klarlagt ansvarsforholdet ved bruk av laste/lossearbeidere.

Denne første delen av arbeidet bør være avsluttet til ferien/høsten, og så tar vi sikte på et oppfølgingsmøte i slutten av året.

Andre temaer som ble diskutert:

-        HMS

 -        Bruk av verneutstyr (sko, hjelm, tøy) –

-        Mobiltelefonbruk

-        Felles retningslinjer for hele landet?

-        Arbeidsgivers plikter overfor andre enn egne arbeidstakere

-        Tromsø og Kristiansand har hatt en utveksling av ansatte bl.a med sikte på å lære av hverandre, er dette noe å bygge vider på?

 

Samhandling mellom våre folk og transport sine folk

-        Kan vi ha felles medlemsmøter noen steder? (hva er i så fall tema?)

-        Registrering av skader (containere, tanker etc)

-        Internasjonalt (ITF, NTF etc) – Finsk kommunal deltar -arbeidet er fokusert på bekvemmelighetsflagg (FOC-kampanjen)

-        Miljø – nordvest og nordøst passasjene – blir tema på miljøkonferansen under ITF-kongressen i Mexico – forurensning i sårbare polarområder – utslipp til natur 

 

Samarbeidsprosjekt med havnene:             Carl tar en telefon til noen sentrale havneledere, for å få innspill til tema for samarbeid.  Vi arbeider for å få til et oppstartsmøte.

 

Møteplan for resten av året:

Møte 10 – 11 mai.

Møte i august/sept

Havnekonferanse :         21-23 september

 På det siste møtet i 2009 sa vi at vi skulle innkalle noen tillitsvalgte til et møte for å få bredere innspill til gruppa. På bakgrunn av at vi skal ha en kostbar havnekonferanse, vil vi utsette dette prosjektet til neste år, da det vil medføre en del økte utgifter.

 Uke 7 deltok Finn på samling for faggruppeledere (15-16)

 Havnekonferanse 2010:                          

Vi planlegger en havnekonferanse på Kiel-ferga 21 – 23 september. 

Kostnaden per person er kr: 3.500,- + reise.

Fagforbundet dekker kr: 2.000,- ,

Utgiftene for den enkelte blir kr: 1.500,- + reise,  dette er kostnader som den lokale fagforeningen, fylkesstyret(samferdsel og teknisk) eller arbeidsgiver må betale.

 Foreløpig program som det arbeides med.

Økt 1:   Politisk debatt. Maks 5 deltakere. Vi prøver å få fiskeriministeren og noen sentrale personer fra havnene.

10 min innlegg fra hver deltaker, avsluttes med debatt. Tema regjeringens utspill i Soria Moria om flytting av gods fra vei til sjø og bane. Carl og Finn presenterer et forslag, innen utgangen av februar.

 Økt 2:   Miljø:             En presentasjon av miljøoppryddingen i Oslo havn. Steinar avklarer med foredragsholder, og tilbakemelder innen utgangen av februar.

                        Forsikringsordningene i Fagforbundet. Carl sjekker.

                        Presentasjon av  4-5 havner, max 10 min per havn.

Økt 3:   En utstyrsleverandør presenterer godshåndteringsutstyr. KONE vil presentere seg selv og sitt produktspekter..

            Økt 3 del 2, program ikke klart.

 

 NB!    Dersom det er noen som har innspill til programmet, med andre tema eller andre vinklinger en det som det er lagt opp til, slike innspill må vi få relativt snart, slik at vi kan få det inn i programmet.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia