Kommunal Kompetanse inviterer til kurset

PENSJONERING ELLER FRAMLEIS YRKESAKTIV?

Ny folketrygd er klar frå 2011, men ny AFP og tenestepensjon i offentlig sektor er ikkje endeleg fastlagt – trass tariffavtalen. Bruttoordninga med 66% av sluttløn (ved 65 år og 30 års tenestetid) er viderført, så vi reknar som om dagens regler blir vidareført.
OBS, du som har opptente rettar i ei offentleg tenestepensjonsordning beheld desse sjølv om systemet blir endra på eit seinare tidspunkt.
På dette kurset vil vi difor kunne gje deg økonomiske konsekvensar av alle mulige val.

For kven/ målgruppe
Personar i alderen 60 år og oppover som er tilsette i stat, kommunar, fylkeskommune og andre offentleg eigde verksemder. Kurset er også aktuelt for personar som går ut av arbeid før fylte 60 pga uføretrygd/ førtidspensjonering, særaldersgrense m.v.

Føremålet med kurset
Å gje deltakarane:
- kunnskap om pensjonsreforma og evt. endringar i tenestepensjon og AFP for offentleg sektor
- forståing og kunnskap om reglar og rettar som knyter seg til pensjonsalderen.
- informasjon om kva som kan gjerast for dei som ynskjer å vere yrkesaktiv så lenge som råd.
- praktiske tiltak ein bør ta slik at ein kan starte planlegging av den ”3. karriera”.

Sjølv om alle brukar få individuelle konsultasjonar, er det KUN dei som har kryssa av på skjema som er garantert dette.
Stad Rica Brakanes Hotell, Ulvik
Dato 20. – 22. sept 10

For mer informasjon og påmelding trykk her
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia