24. juni 2010

NYHETSBREV NR. 4/2010

Smånytt
Faggruppe personal har laget en oversikt over relevante nyheter om hms og personaladministrasjon.
 

Bruk av interessentkart i offentlig virksomhet

Et interessentkart - eller kommunikasjonskart - er et verktøy for å strukturere en virksomhets omverden, som hjelper oss til å bli mer bevisste på hvilke relasjoner vi har, hvem vi skal kommunisere med og hvordan.
 

Bedre i privat sektor

Ansatte i det offentlige opplever lavere mulighet for medbestemmelse og mindre lydhørhet fra ledelsen enn privat ansatte. Fagbevegelsen advarer mot byråkratisering.
 

Ansatte har rett til å varsle bystyret

Etter kommunelovens § 76 har kommunestyret og fylkestinget "det øverste tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning", en oppgave kommunestyret kan delegere videre. Etter loven kan kommunestyret "forlange enhver sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse". Spørsmålet er så om tilsatte som et ledd i en varsling kan meddele taushetsbelagte opplysninger til bystyret.
 

Engasjerte studenter og medlemmer

Jeg ønsker å belyse temaet engasjerte studenter i dette nyhetsbrevet, fordi det å engasjere seg - enten det er på skolen, jobben eller fritidsklubben - har stor betydning senere i livet. Den lærdommen du får og de vennskapene du knytter er verdifull. Jeg ønsker å fortelle litt om hvordan jeg ble engasjert og hvordan vi kan få flere til å engasjere seg.
 

Ny IA-avtale

Den nye avtalen løper fram til 31. desember 2013. Målene i IA-avtalen står fast, men er blitt mer målretta. Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om en omfattende tiltakspakke for å få ned sykefraværet.
 

Fleksibilitet for framtidas seniorer

Etterkrigstidens babyboomgenerasjon i Norge står på terskelen til å bli pensjonister. Men vil den det?
 

Konferanse om personaladministrasjon 12.-13. oktober

Seksjon kontor og administrasjon inviterer til gratis 2-dagers konferanse om personaladministrasjon på Høgskolen i Lillehammer 12.-13. oktober.
 

 

 
 
 
 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia