Kompetanse i barnehagen - strategi 2007 - 2010

Et av målene med strategien er at de ansattes kompetanse styrkes innenfor strategiens prioriterte satsingsområder og det mandatet loven og rammeplanen gir. I sammendraget til evalueringsrapporten fra Asplan Viak og Fafo sies det at " Strategiplanen er svært tydelig på at alle ansatte inkluderes i kompetanseutviklingen. I våre casekommuner ser vi en klar økt bevissthet om betydningen av å inkludere allle grupper i kompetansetiltakene, også sett i forhold til å lykkes med praksisendringer i barnehagene. Dette kan være et resultat av strategiens vektlegging av inkludering av alle ansattegrupper."

Midlene bevilget til strategien fra staten er ikke store, men noen kommuner bevilger tilsvarende selv, så da kan en del tiltak gjennomføres. Fagforbundet oppfordrer våre tillitsvalgte til å etterspørre tiltak i forhold til strategien i møter med barnehageeier. Det er viktig at barnehageeierne blir gjort kjent med de kompetansehevingstiltakene som våre medlemmer etterspør.

Her kan du lese evalueringsrapporten og finne mer informasjon fra Kunnskapsdepartementet om kompetanse i barnehagene.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia