Kulturdepartementet: Midler til Kultur i IA

Midlene skal brukes til utprøving av praktiske modeller for Kultur i inkluderende arbeidsliv. Formålet er å samle erfaringer med hvordan kultur kan bidra til IA-arbeidets målsetninger om gode arbeidsmiljø, økt nærvær, mindre sykefravær og frafall i arbeidslivet.

Hvem kan søke?
Arbeidsplasser og bedrifter som har inngått IA-samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter kan søke om midler. Søknaden må være et resultat av et samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstakerrepresentanter, eksempelvis AMU eller andre partsfora.

Hva kan det søkes støtte til og beløp?
Det kan søkes om tilskudd til et bredt spekter av tiltak der kunst og kultur bidrar til IA-arbeidets målsetninger for å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær og bedre arbeidsmiljøet samt hindre utstøting og frafall i arbeidslivet. Møte med profesjonell kunst er sentralt for tiltaket og forutsetter samarbeid med profesjonelle aktører på området. Det skal legges vekt på å legge til rette for at alle skal ha muligheter for å delta. Det vil bli gitt tilskudd etter søknad på mellom 40.000 -200.000 kroner. Tilskuddet skal dekke utgifter til minimum 2 kulturtiltak/aktiviteter innenfor en 6 måneders periode. Det gis ikke tilskudd til kost, losji og større reiseutgifter for virksomhetens ansatte. I søknaden må det gis en kortfattet omtale av formål og tiltak, organisering og finansiering. Arbeidsplassene må selv bidra med penger eller annen egeninnsats, noe som må fremkomme i søknaden. Søknader knyttet til fysisk aktivitet/idrettsformål og utsmykkingsarbeider faller utenfor denne bevilgningen.

Søknadsfrist: 15. september 2010.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia