Plass for alle i barnehagene

Det skal være plass for alle yrkesgrupper også i framtidas barnehage. Likevel er tida inne for å diskutere kompetanse, etterutdanning og faglig påfyll. Etter hvert som stadig flere unge fullfører videregående utdanning, håper vi at barne- og ungdomsarbeiderfaget blir en suksess.

 

Fagforbundet er opptatt av kvalitet i barnehagene. Det er 35 år siden vi fikk loven som definerer bemanning og kompetanse i barnehagene. I disse årene har barnehagens innhold, oppdrag og mandat endret seg vesentlig.  

Blant annet ny rammeplan, ny formålsparagraf, og nytt departement. I tillegg har alle barn fått en barnehagerett Derfor er det fornuftig å diskutere kompetanse og kvalitet. Men det betyr ikke at vi vil ha noen av de som jobber i barnehagene ut. Vi vil ha nok folk i barnehagene, både førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, assistenter og øvrig personale.

Barnehageloven har de samme reguleringer om bemanning og kompetanse som for 35 år siden. De fleste har den samme grunnbemanning som da, og det kommer stadig eksempler på at den reduseres. Presset på de ansatte er mange steder stort og tilbudet til barna blir dårligere.  Fagforbundet og Utdanningsforbundet mener det er helt nødvendig med en lovendringer til for å sikre kvaliteten. Kompetansen hos de ansatte er nøkkelen for å få det til.

Det siste tiåret har vært preget av innsatsen for å sikre alle et barnehagetilbud. Nå har vi nådd dette målet, og tida er inne for å se nærmere på selve innholdet i det tilbudet vi gir. Derfor har vi laget seks punkter for bedre kvalitet i barnehagene, sammen med Utdanningsforbundet

I de seks punktene pekes det på behov for kompetanseløft for de ansatte og at mange flere velger å bli barne- og ungdomsarbeider i framtida. Fagforbundet  håper selvsagt at barne- og ungdomsarbeiderfaget blir en suksess og at riktig mange ungdommer velger dette faget i årene som kommer. Jeg har skrevet og sagt mange ganger at vi må legge bedre til rette for at de mange erfarne og dyktige assistentene vi har i barnehagene må få faglig påfyll og helst få mulighet til at ta fagbrev. På samme måte ønsker vi at mange velger å ta utdanning som førskolelærere, slik at barna i barnehagene også kan nyte godt av den kompetansen de har. .

  1. Den ulike kompetansen førskolelærere, andre pedagoger, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter innehar, må verdsettes. Målet må være at alle ansatte minst må ha kompetanse som barne- og ungdomsarbeider
  2. Forholdstallet mellom antall barn og ansatte må lovfestes. Grunnbemanningen må være minst fire ansatte per barnegruppe, der to av de ansatte skal være førskolelærer. Dette sikrer at det alltid vil være minst to ansatte tilstede i en barnegruppe.
  3. Alle barnehager må ha en egen styrer
  4. Alle kommuner må ha barnehagefaglig kompetanse i administrasjonen.
  5. Likeverdige lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår for ansatte må være på plass før utgangen av denne regjeringsperioden.
  6. Kompetanseløft for alle ansatte i barnehagen med en egen etter- og videreutdanningsstrategi. Ansatte må få bedre mulighet for å ta fagbrev og videre utdanning.

Fra nyttår skal kommunene overta finansieringen av barnehagene.  26 milliarder kroner, som tidligere har vært øremerket, skal innlemmes i rammetilskuddet. Det er første gang en sektor med så mange private aktører skal finansieres gjennom kommunenes rammetilskudd. Regjeringen gir samtidig fra seg et svært viktig styringsverktøy.

Blant annet derfor er denne tematikken nødvendig å ha fokus på nå.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia