Hjelpepleiere: Gratulerer med dagen!

26. november er den europeiske dagen for hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere. Fagforbundet Bergen gratulerer!

Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere er grunnstammen i helse- og sosialsektoren. Den viktige jobben de gjør markeres i dag over hele Europa. I Norge er motto for dagen "Omtanke er fremtidens medisin".

Fagforbundet organiserer nesten 80 000 ansatte med utdanning som hjelpepleier, omsorgsarbeider eller helsefagarbeider. I Norge har utdanningen vokst fra en sped start på tidlig sekstitall til en fire år lang utdanning på videregående skole med et stort spekter av videreutdanningsmuligheter. Utdanningene gir rett til autorisasjon etter lov om helsepersonell. Det er  med andre ord kompetente helsearbeidere som utgjør kjernetroppene i helse og omsorgstjenestene.

Alle pasienter/brukere har rett til helse - og omsorgstjenester av god kvalitet. Det innebærer også kvalitet på medmenneskelig oppmerksomhet, informasjon og omsorg; dette er slått fast i landets helselovgivning.

Fagforbundet mener at kompetent, tilstedeværende helsepersonell med tid til å lytte og gi oppmerksomhet er viktig for dem som blir innlagt i sykehus eller sykehjem. Det vil gi bedre behandling, redusere uro som mange pasienter opplever ved innleggelse og også minske behovet for medikamenter. Omtanke og medvirkning er også sentralt når det gjelder å skape trygghet for pasienter og brukere som mottar helsetjenster og bistand i eget hjem.

Fagforbundet mener at helse- og omsorgstjenestene bør styres  etter prinsippet "Rett person på rett plass" . Dette betyr å bruke de forskjellige yrkesgruppene til det de er gode på. Vi mener dette vil gi god uttelling på både behandling og økonomi i tjenestetilbudene.

Fagforbundet ser med bekymring på at mange sykehus ikke verdsetter eller bruker kompetansen hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere representerer. Derfor er det viktig for Fagforbundet å bruke den europeiske merkedagen til å vise hvilken kompetanse vi har, og hvilken  viktig jobb vi gjør.

Norge vil i fremtiden trenge alle som utdanner seg til helsefagarbeidere. Vi oppfordrer alle unge til å utdanne seg til et flott og fremtidsrettet yrke som samtidig sikrer at en har en jobb å gå til.

Plakat til å henge opp på arbeidsplassen 

Faktaark - Fagforbundet gratulerer hjelpepleierne

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia