Demonstrerte mot vikarbyrådirektivet

Leder i LO i Bergen og omland Ørjan Myrmel og sekretær Christopher Beckham på markeringen

På en av høstens kaldeste dager trosset flere fagforeninger, forbund og LO avdelinger kulden og stilte opp på markeringen utenfor Stortinget.

Det var apeller ved leder i LO i Oslo, Roy Pedersen, Nestleder i Transportarbeiderforbundet Lars Johnsen og leder i EL& IT forbundet Hans O. Felix holdt apeller, mens selve markeringen ble ledet av Boye Ullmann.

På slutten av markeringen ble kravet fra 13 LO avdelinger og 3 LO forbund, bla Fagforbundet og LO i Bergen og omland, om at Norge må bruke reservasjonsretten mot EUs vikarbyrådirektiv til politikere fra arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Du kan se bilder fra demonstrasjonen nederst i artikkelen

Oppropet lyder slik


KAMP FOR FASTE ANSETTELSER
EUs vikarbyrådirektiv ble vedtatt  i 2008 og skal implementeres innen 11. desember 2011. Målet med direktivet er  å fjerne forbud og restriksjoner for bemanningsselskaper/vikarbyråer. Lettere  adgang for bemanningsselskaper undergraver faste ansettelser.  Leiefirmaer/vikarbyråer/bemanningsselskaper må begrenses.

Direktivet skal i  utgangspunktet sikre likebehandlingsprinsippet. Det betyr at arbeidstakere i  utleieselskapene skal ha de samme lønns og arbeidsvilkår som i  innleieselskapene. Vi støtter innføring av likebehandlingsprinsippet uansett  syn på vikarbyrådirektivet.

Den rød-grønne regjeringa reverserte  Arbeidsmiljølovens(AML) bestemmelser om begrensinger av midlertidige  ansettelser (§14.9). Lovverket er fundamentalt viktig for fagbevegelsens  innflytelse og arbeidstakernes rettigheter.  Vikarbyråene er også  underlagt begrensinger i forhold til midlertidig ansettelser som §§ 14-9 og  14-12 i AML. NHO hevder at § 14.12  og bestemmelser i overenskomster om  innleie er i strid med Vikarbyrådirektivet.

Regjeringa mener at AML og  overenskomstene ikke er i strid med Vikarbyrådirektivet. Problemet er at  verken regjeringer eller partene i arbeidslivet  bestemmer dette.  EU-dommer eller rettsavgjørelser i EFTA-domstolen overstyrer storting,  regjering,statsminister og partene i arbeidslivet Det vil være  jurister  og domsavgjørelser i EU (eller Efta) som bestemmer om § 14.12 i AML eller  overenskomster i tariffavtalene er i strid med Vikarbyrådirektivet. Vi  har sett at de fleste EU-dommer går i disfavør av fagbevegelsen.

LO  kongressen i 2009 vedtok en beklagelse av at regjeringen godkjente (10 – 9 i  regjeringen) EUs tjenestedirektiv. LO kongressen vedtok i 2001, 2005 og 2009  en oppfordring av bruk av veto i EØS dersom EU direktiver undergraver faglige  rettigheter.

Bruk av veto i EØS vil sikre at Norge fortsatt kan ha  råderett over forbud mot midlertidige ansettelser og motvirke undergraving av  tariffavtalene.

Det er samtidig viktig å styrke arbeidstakernes rettigheter  framover for å motvirke sosial dumping, sikre lov- og avtaleverk slik at  ytterligere undergraving av den norske modellen forhindres:
 

* Bedre lovverk for å sikre faste ansettelser   
* Kollektiv søksmålsrett ved brudd på midlertidig  ansettelser  
* Lik  behandling av de innleide og faste ansatte  
* Sikre betaling mellom oppdrag for ansatte i  bemanningsselskap  
* Full innsynsrett for de tillitsvalgte både i utleie-  og innleiebedrift  
* Innføring av solidaransvar for innleiebedrifter 

Aktuelle dokumenter


 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia