Fagforbundets stipendordning 2009

Fagforbundets utdanningsstipend har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for yrkesaktive medlemmer.

Det gis ikke støtte til utgifter som medlemmet får dekket av andre, f.eks arbeidsgiver eller NAV.

Stipendordningen gjelder ikke lærlinger, elev- og studentmedlemmer. Likevel kan tidligere yrkesaktive medlemmer som går inn i en studiesituasjon og derved får redusert sin kontingent, søke stipend en gang pr. kalenderår.

Det kan søkes om støtte til:
• Utdanninger ved universiteter og høgskoler
• Utdanninger i videregående skole og grunnskole (ny sjanse)
• Etter- og videreutdanninger på ulike utdanningsnivåer
• Praksiskandidatopplæring
• Yrkesfaglige kurs
• Lese- og skrivekurs med data

Kategori 1:
Alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel eller deltid som er formelt kompetansegivende (eks. gir
studiepoeng) eller har en varighet på 80 timer eller mer.

Dette betyr at de som faller inn under denne kategorien, er de som tar en utdanning med studiepoeng eller en
utdanning av 80 timers varighet eller mer.

Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr. 12.000,- pr. kalenderår.

Kategori 2:
Kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på mindre enn 80 timer.

Det utbetales halvparten av egne dokumenterte utgifter. Det utbetales inntil kr.3.000,- pr. kalenderår.

Lese- og skrivekurs
Lese- og skrivekurs dekkes med inntil kr. 10.000,- inkludert datatekniske hjelpemidler pr. kalenderår.

Generelle regler i forbindelse med søknaden:
1. Søknad må fremmes før utdanningen er avsluttet. For utdanninger som avsluttes med eksamen eller
fagprøve anses denne som avslutning av studiet.

2. Medlemsnummer finnes på baksiden av Fagbladet, eventuelt de syv tallene etter «80» på Lofavør-kortet.

3. Det er viktig at søkerne oppgir utdanningens/kursets navn/tittel, utdanningsstedets/kursarrangørens
navn, utdanningens/kursets studiepoeng eller varighet, samt sender med kopi av tilbud om studieplass.

4. Det kan søkes støtte til:
• Kursutgifter
• Eksamensutgifter
• Påkrevd materiell/utstyr (Kjøp av datatekniske hjelpemidler: 25% dekkes, inntil kr. 2.500,-)
• Merutgifter til opphold utenfor hjemmet (kun overnatting)

Følgende dekkes ikke:
• Tapt arbeidsfortjeneste
• Reiseutgifter
• Diett/mat

Det er krav om orginaldokumentasjon på alle utgifter i tillegg til dokumentasjon på hva arbeidsgiver eller
NAV dekker. Dersom disse ikke dekker noe, skal dette også bekreftes.

Dersom dokumentasjon mangler vil vi etterlyse dette, noe som medfører forsinket behandlingstid. Med
dokumentasjon regnes giro med kvitteringstrykk/oblat, utskrift fra bankkonto, detaljbilde fra nettbanken, samt kvitteringer fra bokhandel el.

5. Søknadene behandles fortløpende. Alminnelig saksbehandlingstid er tre uker.

6. Det behandles ikke søknader hvor egne utgifter er mindre enn kr. 1.500,-.

7. Det kan kun søkes om utdanningsstipend til en utdanning en gang pr. kalenderår.

8. Klagefrist: Fire uker etter at Fagforbundet har behandlet søknaden.

9. Søknad med dokumentasjon sendes til:

Fagforbundet
Postboks 7003 St. Olavsplass
0130 Oslo

Søknadsskjema
får du ved å laste det ned her i PDF format (krever at du har Adobe Acrobat Reader installert på maskinen din)

eller

ved henvendelse til Fagforbundet.

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia