Den endelige søknaden til Utdanningsdirektoratet ble sendt 4. august 2008, med underskrifter fra alle samarbeidsorganisasjoner.

 

 Utdanningsdirektoratet           

 
Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato:
  07/5674-2 Juned Akhtar / tlf. 23 06 43 24 2008-08-04
  

SØKNAD OM Å OPPRETTE BYGGDRIFTERFAGET SOM ET NYTT FAG UNDER OPPLÆRINGSLOVEN

Arbeidslivorganisasjonene Landsorganisasjonen i Norge (LO) v/ Fagforbundet, KS, Næringslivet hovedorganisasjon (NHO) ved Norske Rørleggerbedriftenes Landsforening og HSH søker med dette om å søke om å opprette Forvaltning Drift Vedlikehold -Eiendom som et nytt lærefag.  

I tillegg til de ovenstående organisasjonene som fremmer søknaden støttes initiativet av flere arbeidsgiver-, arbeidstaker- og bransjeorganisasjoner. Totalt sett er både bredde og kompetanse  forvaltning, drift og vedlikehold for eiendom representert. De aktuelle organisasjoner fremgår av listen under i avsnitt 5. 

Organisasjonene har samarbeidet siden slutten av 2005 og har i dialog utarbeidet fagets arbeidsfunksjoner, og beskrevet krav til kunnskaper og ferdigheter. Vedlagte dokument beskriver derfor den kompetanse som arbeidslivet etterspør.  

 

1.0 Innledning 

Forslag til fagbetegnelse: Byggdrifterfaget

Forslag til programområde: Bygg og anleggsteknikk 

Byggdrifteren har fått endrede arbeidsoppgaver ved å måtte ta i bruk nye arbeidsformer og utstyr. Driftere av bygg må tilegne seg kunnskap knyttet til systemer og maskiner som integreres i bygg i mye større grad enn før. Krav til bygninger, energiøkonomisering og miljø har gitt nye utfordringer i arbeidet. 

Hverdagen til vaktmesteren handler stadig mer om å operere kontrollrom, kontrollere og bestille riktig kompetanse ved feil i systemene. Den "nye" vaktmesterens oppgave erikke bare å arbeide mot en optimal drift og vedlikehold av bygninger men også å foreta installasjoner på operativt og taktisk nivå. Byggdrifter ivaretar vitale oppgavene fra kontrollrommet, men som brukerne ikke alltid ser. 

Organisasjonene som har vært med på å utvikle faget, mener derfor at det er et behov for en egen utdanning under opplæringsloven for Byggdrifterfaget. 

 

2.0 Gjennomgang av faget 

 

2.1 Beskrivelse av faget

Faget vil bidra til kompetanse innen drift og vedlikehold av bygninger. Det dekker en rekke kompetanseområder beskrevet i forslaget til kompetanseplattform vedlagt søknaden, under overskriften: " Byggdrifteren har kunnskaper og ferdigheter innen følgende områder:"  

Faget skal føre til at Byggdriftern skal kunne arbeide effektivt mot en optimal drift og vedlikehold av bygninger og installasjoner på både operativt og taktisk nivå.  

Faget er ikke rettet mot lederfunksjoner, men skal gi fagarbeiderkompetanse. 

Organisasjonene håper og tror at et fagbrev vil bidra til å heve statusen til faget, samtidig som det vil være med å tiltrekke ungdommen til å søke seg til faget. 

 

2.2 Avgrensing til andre fag

Det er ingen fag i tilbudsstrukturen i dag som dekker hele eller store deler av faget

Byggdrifter-faget som nå foreslås.  Ingen offentlig utdanning per i dag dekker faget.  

Programfaget bygg og anleggsteknikk legger vekt på nyproduksjon og selve byggingen av f.eks. veier og tunneler, flyplasser, vann- og avløpsanlegg, anlegg for energiproduksjon, bygging av oljeinstallasjoner i betong m.m 

Byggdrifterfaget legger vekt på drifting av installasjonene når systemene står ferdig, i tillegg til kommunikasjon, mellommenneskelige relasjoner og kundekontakt. Arbeid med det kommende bygningsenergidirektivet vil også være en naturlig oppgave som tillegges en byggdrifter. 

Faget vil måtte inneha elementer fra elektrofaget i forbindelse med forståelsen av driftsystemene i et bygg, men ikke i samme dybde og bredde som i elektrofaget.  

 

2.3 Plassering av faget i tilbudsstrukturen

Faget følger modellen 2+ 2. Det foreslås å plassere faget: 

Bygg og anleggsteknikk, 1. året

Klima, energi og miljø, 2. året 

Partene foreslår å plassere faget i Bygg og anleggsteknikk, selv om fagarbeideren skal drifte og vedlikeholde ferdige bygg. Dette er fordi faget er bredt. 

Norske Rørleggerbedriftenes Landsforening ønsker at faget skal følge en 2+3 modell. Altså to på skole og 3 år i lære. Dette fordi det en veldig bred faget, samtidig som den krever en spisskompetanse som krever noe lengre læretid enn vanlige fag. KS støtter 2+2 modellen i faget.   

 

3.0 Primærsektor og omfang 

Sektoren som omfattes direkte av faget byggdrifter estimeres å sysselsette omlag 10 000 ansatte. Virksomhetene er blant annet: 

 • Barnehager
 • Grunnskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Kommersielle næringsbygg
 • Hoteller
 • Kontorbygg
 • Statsbygginger
 • Forsvarsbygninger
 • Flyplasser
 • Svømmehaller

 De fleste større bygg har behov for folk spesielt dedikert til drift og vedlikehold. 

 

4.0 Anslått behov, og muligheter for læreplasser innen sektoren 

Yrkesområdet sysselsetter i dag om lag 10 000 ansatte. Dette tallet er hentet fra antall registrerte medlemmer av fagforbundene. 

Gjennomsnittsalderen på yrkesgruppen er relativ høy. Dersom vi legger en naturlig avgang på 5% per år, tilsier det et årlig rekrutteringsbehov på 500. Dette behovet forventes å stige etter hvert som fagbrevet blir kjent i bransjen, og avgangen fra yrket blir større.  

Som følge av stadig mer kompliserte bygg, og stadig flere krav både fra myndighetene og befolkningen, forventes behovet for kvalifisert personell å stige ytterligere i årene som kommer. Ønsket om å ta inn lærlinger er også stor blant arbeidsgiverorganisasjonene som har vært med på å utvikle og støtte dette faget. 

Dersom Utdanningsdirektoratet finner det ønskelig, vil partene gjerne drøfte behovet for faget og det videre arbeidet nærmere i et møte.  


5.0 Organisasjoner som har vært med på utvikling av kompetanseplattformen /støtter faget: 

5.1 Arbeidstakerorganisasjoner

Landsorganisasjonen i Norge (LO), Fagforbundet, Norsk Tjenestemannslag, Arbeidsmandsforbundet 

5.2 Arbeidsgivere

KSNHO service, NHO, Byggenæringens Landsforening, Ventilasjon og Blikkenslagerbedriftenes Landsforening, HSH 

 

5.3 Bransjeorganisasjoner, bedrifter og andre

OBOS Eiendomsforvaltning, ISS Eiendomsforvaltning, Forsvarsbygg, Norsk Ventilasjon og Energiteknisk forening, Fagskolen Gjøvik, Norske Rørleggerbedriftenes Landsforening  

Med hilsen

  

Landsorganisasjonen i Norge                       Næringslivet Hovedorganisasjon /           Norsk Rørleggerbedriftenes Landsforening

KS

  HSH                                        Fagforbundet    
Vedlegg: Forslag til Kompetanseplattform

 

 

Kompetanseplattform for BYGGDRIFTER- eiendom  

 

Daglig arbeid

Byggdrifter arbeider med drift og vedlikehold av bygninger og anlegg. Han/hun skal arbeide mot optimal drift og vedlikehold av bygninger og installasjoner på operativt og taktisk nivå. Byggdrifter ivaretar mange av de oppgaver fra et kontrollrommet som er vitale, men som brukerne ikke ser.  

Byggdrifter vil være en ressurs for brukere av bygningen med kunnskaper om sunnbedrift, HMS arbeidet, miljø og energiøkonomisering. Gode ferdigheter innen serviceog kommunikasjon vil være sentrale egenskaper hos en byggdrifter. 

Byggdrifter har god forståelse av komponentene og systemene i bygget og har en godbestillerkompetanse. Byggdrifter må derfor ha god evne til å kommuniseremed andre fagfolk, leverandører og servicearbeidere. En byggdrifter skal drive et byggoptimalt i forhold til brukeres og eieres interesser. Videre må han/hun kunnekommunisere og samarbeide godt, og kunne håndtere problemer under stress.  

 

Byggdrifter har kunnskaper og ferdigheter innen følgende områder: 

 

       Administrasjon

o       Planlegging av driftsoppgaver og vedlikehold 

o       Internkontrollsystemer

o       Helse, miljø og sikkerhet, miljøregnskap og miljøledelse     

        Teori

o       Prinsipper av styring og konstruksjon av ventilasjonsanlegg

o       Forståelse av vanninntrenging, og dens konsekvenser

o       Lover og forskrifter for utførelse av byggarbeider

o       Regler om offentlig anskaffelser, byggningsenergidirektivet og støtteordninger

o       Krav til tilgjengelig for funksjonshemmede

 

        Praktisk arbeid

o       Sentrale driftsanlegg (systemforståelse og datakunnskap)

o       Byggtekniske tegninger, byggkropp, råbygg og planløsninger

o       Vannbåret vannanlegg

o       Sanitæranlegg

o       Brannsikring, aktiv og passiv

o       Brannvarslingsanlegg

o       Låse- og adgangskontroll og låsesystemer

o       Løfteinnretninger

o       Elektrotekniske installasjoner

o       Svømmebasseng og vedlikehold.

o       Kuldeanlegg og varmeanlegg og varmefordeling

o       IKT-forståelse     

Krav til kunnskaper og ferdigheter

Byggdrifter må kunne ta initiativ, arbeide kreativt og selvstendig og vise vurderingsevne. Byggdrifter må kunne bruke sine ferdigheter, kunnskaper og holdninger til å planlegge og gjennomføre eget arbeid.

Byggdrifter bidrar til en trygg og meningsfylt arbeidsplass for seg selv og sine kolleger og brukere av bygget gjennom å tilrettelegge og gjøre klar den fysiske arbeidsplassen for dem.  

Fagets plass og utvikling i samfunnet

Bygg er en synlig del av enhver sivilisasjon. Samfunnet investerer derfor store verdier i bygg.  Historien viser at arkitektur, konstruksjon og vedlikehold av bygg alltid har vært viktig for samfunnets selvtillit og følelse av å være vellykket. 

Allerede i romertiden ble det begynt med å fokusere på drift og vedlikehold av bygninger og anlegg. Bygningene skulle være formålstjenlige, varige og ikke minst vakre. Dette førte til et behov for mennesker som kunne utføre jevnlig vedlikehold, slik at bygningen ikke forfalt.  

I moderne tid er bygningene så komplekse og sammensatte, med mange systemer integrert i hverandre, at det kreves fagfolk med spisskompetanse for å ivareta dette arbeidet.  

Faget inneholder en rekke områder og metoder som er i kontinuerlig forandring; dette innebærer at Byggdrifter deltar i en livslang læringsprosess. 

 

Likheter og ulikheter med andre fag

Fagarbeideren skal kjenne til helheten i bygget og samtidig ha kunnskap til hvordan enkeltkomponentene virker og påvirker hverandre. Byggdrifter skal også kunne foreta enkle reparasjons- og justeringsinngrep både fra kontrollrommet og på skadestedet.

Byggdrifter vil likevel være avhengig av å hente inn spesialkompetanse ved større vedlikeholdsprosjekter og reparasjoner. 

Byggdrifter vil ha helhetsforståelsen av bygget, og vil i større prosjekter naturlig kunne fungere som prosjektleder.  Byggdrifter vil kunne tilrettelegge for andre fagpersoner og servicearbeidere på systemer når det trengs.  

 

Fagbetegnelse:            Byggdrifterfaget 

Tittel:                         Byggdrifter      

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia