LO-sekretariatet vedtok i dag enstemmig en uttalelse om likelønn i åtte punkter. Uttalelsen er et svar på Likelønnskommisjonens innstilling, som LO mener er mangelfull på flere områder. 

- I høringsuttalelsen har vi lagt til grunn LOs helhetlige strategi for likelønn. Ulikelønn finnes i hele arbeidslivet og har mange årsaker. Derfor må ulikelønn bekjempes i bredden og omfatte alle, sier LO-leder Roar Flåthen, som understreker at LO skal være en garantist for likelønn. 

LO vil ha tiltak på områder som ufrivillig deltid, likestilling av arbeidstid for helkontinuerlig skift og sammenlignbar turnus, sosial dumping og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet – alt dette er områder som er mangelfullt behandlet av Likelønnskommisjonen.

Andre viktige tiltak for likelønn, er utvidelse av foreldrepermisjonen, med forlengelse og styrking av fars selvstendige rettigheter, samt økte rammer for oppgjørene i offentlig sektor som kan gi noe større tillegg til kvinnegrupper som er blitt liggende etter i lønnsutviklingen. Sentrale forhandlinger og forbedret treffsikkerhet for virkemidler i forhold til likelønn og lavlønn skal sikre kvinners lønnsutvikling i privat sektor.

- Jeg understreker at hvis vi skal lykkes i arbeidet for likelønn, trenger vi full oppslutning om både mål og midler hos politikere, arbeidsgivere og de øvrige organisasjonene, sier Roar Flåthen.

Vedlagt: Åtte punkter for likelønn Les hele høringsuttalelsen fra LO til Likelønnskommisjonens innstilling på www.lo.no

ÅTTE PUNKTER FOR LIKELØNN
  1. Utvidet foreldrepermisjon til 52 uker, med styrking av fars (medforelders) selvstendige rettigheter.
  2. Rett til heltid – deltid en mulighet. Styrke retten til heltid gjennom lovendringer og ansvarliggjøring av arbeidsgiverne, både i privat og offentlig sektor.
  3. Likestilling av tredelt turnus og sammenliknbart helkontinuerlig skiftarbeid i forhold til arbeidstid.
  4. Forsterket innsats fra myndighetene mot sosial dumping og useriøse arbeidsgivere, med kvinner som særlig målgruppe.
  5. Økte rammer for oppgjørene i offentlig sektor kan brukes for å gi kvinnegrupper som har blitt liggende etter i lønnsutviklingen noe større tillegg.
  6. Gjennom sentrale forhandlinger og forbedret treffsikkerhet for virkemidler i forhold til likelønn og lavlønn, sikre kvinners lønnsutvikling i privat sektor.  Arbeidsgiverne må bidra positivt for likelønn, ikke minst i forhold til de mannlige, høgere lønte funksjonærenes og ledernes lønnsutvikling.
  7. Det må iverksettes en rekke tiltak for å utligne kjønnsdelingen i utdanning og yrkesliv.   Tilgang til etter- og videreutdanning og uttelling for kompetanse må styrkes innenfor flere kvinnedominerte yrkesgrupper.
  8. Lov om likestilling mellom kjønnene styrkes gjennom bl.a. pålegg om utarbeidelse av lønnsstatistikk som også tillitsvalgte får tilgang til, og det opprettes et eget likestillingsombud. 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia