Nytt fra SST - mars 2009

Her er siste utgave av SST sitt nyhetsbrev. Der kan du lese om kommende konferanser, om møter vi har hatt eller vært med på og andre aktiviteter som seksjonsadminitrasjonen driver for tiden.

 

 

NYTT fra Seksjon samferdsel og teknisk

mars 2009

 

Konferanser og møter våren 2009

  • Renholdskonferansen 21.-22. april
  • Seksjonsstyremøte 23. og 24. april
  • Nettverksmøte brannsjefer og
  • -ingeniører 2.-3. april.
  • Faggruppe renovasjon 31.mars- 1. april
  • TKT i Bodø
  • Vaktmester i Hammerfest
  • Parkeringsbetjenter 15. april
  • Møte med NAF og NTL 7 mai.

 

 

Seksjonsstyremøtet 9. og 10. mars

Seksjonsstyret diskuterte blant annet henvendelsene fra MSO og deres angrep på NS Insta 800, landskonferansen 2009, seksjonsledersamlingen, diskusjonsnotatet til Landskonferansen, seksjonskonferansene i fylkeskretsen, referat fra faggruppemøtene, kvalitetsalonger og grønn frisør.

Seksjonsledersamling 10. og 11 mars

Seksjonsstyret inviterte alle SST seksjonslederne i fylketskretsen til et todagers møte. Det har vært valg i seksjonen i fylketskretsen så det var både nye og gamle som møtte. Regionene arbeidet noe i grupper for å se hva de kan diskutere og jobbe sammen om. Seksjonsstyret presenterte arbeidet med debattnotatet, miljøjobbingen, plogspiss for renhold og brannsjefer, høgskolesatsingen og arbeidet frem mot valget. Det var enighet om at det skal legges ut informasjon om kurs og ulike arrangement på nettsiden til SST. Gode historier, kurs med mer sendes seksjonen.

Landskonferansen 2009 på Gardermoen 6-8 oktober

Debattnotatet blir sendt ut til alle seksjonslederne i sst i fylketskretsen. Det er viktig å få ett engasjement rundt temaene og samtidig synliggjøre hva seksjonen bør satse på i neste periode. Forslag på delegater er begynt å komme inn. Valgkomiteen begynner sitt arbeid i slutten av april.

Plogspissgruppa for renhold var i Finnmark og besøkte 4 steder; Mehamn, Kirkenes, Hammerfest og Alta. Hovedmålene med plogspissarbeidet har vært synliggjøring, verving og profilering av renholdere og renholdsyrket. I Finnmark møtte plogspissgruppa en rekke renholdere og inntrykket er at det er behov for opplæring generelt og oppfordring og tilrettelegging for fagbrev. I mars går turen til Vest-Agder.

Renholdskonferansen 21.-22. april

Renholdskonferansen er fulltegnet. Det er 70 renholdere og 26 vaskeriansatte som har meldt seg på. Det er mange som ikke har fått plass på konferansen denne gang, men seksjonsstyret vurderer om konferansen også skal kjøres i desember.

NOKUTs fagskoledager

Nye retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning etter lov om fagskoleutdanning var tema på NOKUTs fagskoledager i Oslo 5. - 6. mars. Statsråd Tora Aasland holdt et svært interessant innlegg om Regjeringens mål med fagskolesektoren. I denne forbindelse sa NOKUT at de er glad for myndighetenes økende interesse for fagskolesektoren. Statsråden sa i sitt innlegg at sektoren er viktig fordi vi blant annet mangler kunnskap og eller vi bruker kunnskap feil. Kunnskap blir viktigere og viktigere og vi trenger et fleksibelt utdanningssystem - vi trenger å styrke arbeidet med kortere utdanningsløp, vi trenger Fagskolen, sa hun. Programmet og artikler fra fagskoledagene finner du på NOKUT sin nettside her: http://www.nokut.no/  

Faggruppe 1 Feiere

Faggruppe 1 feiere avholdt møte 12. - 13. februar. Blant hovedsakene var branntekniske krav til huseiere etter tilsyn av brannvernmyndigheten, rekruttering og oppdatering av sikkerhetshåndboken for feiere. Faggruppen og Fagforbundet har sendt  innspill til Norges brannskole vedrørende ny læreplan for yrkeslærekandidatene. Gruppa diskuterte også oppfølging av sensorene vedrørende lik praksis på svenneprøve og felles samling for alle prøvenemndskandidater i feierfaget i Norge. Fagforbundet tar initiativ til felles møte i september.

Faggruppe 1 VA 16. - 17. februar

Faggruppa for vann- og avløpssektoren hadde møte 16. og 17. februar. Blant annet diskuterte gruppa hvordan Fagforbundets satsing på miljø kan komme til syne i sektoren.

Gruppa ble enig om å orientere seg om status rundt i landet på hvilke avfallsmottak som utvinner biometangass, og om gassen blir utnyttet. Gruppa vil jobbe for at biometanutvinningen settes i system og brukes til drivstoff eller kommer til nytte på andre måter.

Brannkonferansen 24.-25. mars

Årets brannkonferanse var fulltegnet ved påmeldingsfristens utløp og hadde et svært godt faglig og variert program. Flere av innledningene var rettet mot konkrete hendelser det siste året, deriblant skogbrannen i Froland og rasulykken i Ålesund. Ellers fikk holdt representanter fra Oslo og Bergen innlegg om sine respektive hjembyer og forebyggende lovverk. Det var også tid til sosialt samhold, og konferansen er å betrakte som svært vellykket på alle punkter.

Liten kaffe-quiz:

 

     1) Hva står romertallet M for?

     2) Hva heter hovedstaden i Pakistan?

     3) Hvilken kornsort dyrkes det mest av i    Norge?

     4) Hva heter øya i Nordland der TV-serien "Himmelblå" foregår?

     5) Hvor mange dager er det fra påske til pinse?

 

(Svarene finner du et annet sted i skrivet)

Teater- og Kulturteknisk konferanse

SST og faggruppe 1 Teater og Kulturteknisk inviterte til todagers

konferanse 19.-20. februar. For første

gang var kulturhusansatte samlet med de mer tradisjonelle sceneteknikerne fra teater og opera. Programmet dekket blant annet utdanning og kompetanseheving, miljø, hverdagen i et kulturhus, nye tekniske scenelønsinger,operaen ved Tom Remlov selv og en flott omvisning, både foran og bak scenen. Bilder og artikkel kommer på hjemmesidene.

Palestina

7.-15. mars dro en delegasjon fra Fagforbundet, med blant annet representanter fra arbeidsgruppe brann, til Israel og Palestina for å lære om forholdene og undersøke muligheten for framtidige prosjekter. For å lese og se flere bilder, bruk denne linken: http://www.fagforbundet.no/brann/brann/?article_id=37065

Sosiale dialogen, Brussel 9. mars

En avtale for Helse og Sikkerhet skal signeres på junimøtet av både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, med EU-kommisæren som vitne, et arbeid som har tatt nærmere 4 år. Samtidig er en liknende avtale for arbeidsmiljø under utvikling, og Fagforbundet sitter i arbeidsgruppen som skal utforme denne. Den skal signeres mot slutten av 2009. Status for EQF-prosjektet for frisører ble også presentert, som ligger godt an til avslutning i juli 2009. 

Kvalitetsalong for frisør

Frisørenes Fagforening og SST utvikler konseptet kvalitetssalong, som skal være den ultimate frisørsalong på alle områder: tariff, arbeidstidsløsninger, samarbeid, fokus på helse, miljø og mindre skadelige produkter. Planleggingsmøter på salonger rundt om i landet er i gang, og målet er å ha 5 salonger innen 2010.

EPSU møtet 24 og 25 mars Ekspertgruppene i EPSU for Vann og avløp, Energi og Renovasjon hadde nettverksmøte i København. I landrapportene var finanskrisen og dets konsekvenser innen de ulike sektorene et viktig tema. Det ble også forbredt til EPSUs Public Utility-møte som skal holdes i Luxembourg 14. mai. 

Badeteknisk messe

SST var representert på messen i Hamar 4.-6. mars, hvor faggruppemedlem Geir Berntsen ble hedret med bransjepris. Les mer på Fagforbundets hjemmeside.

Fagforbundet på Brannskolen

Unni Rasmussen fra forhandlings-avdelingene har undervist i BER 2 og BER 3på Norges Brannskole. Dette er en flott mulighet for Fagforbundet til å synliggjøre seg og vise at Fagforbundet setter brann på dagsorden.

Møte med NAF og NTL

Tema for møtet var, hvordan kan vi ved samarbeid bekjempe sosial dumping i renholdsbransjen? På møtet ble vi enige om at vi skulle finne fram til vertøy som på en enkel måte kan hjelpe de tillitsvalgte. Hvordan kan de tillitsvalgte få innflytelse i anbudsprosesser? Hvordan og hvilke krav kan/skal tillitsvalgte stille til de bedriftene som skal "vinne" et anbud?

Nasjonal transportplan

Regjeringen la den 13. mars fram Nasjonal Transportplan.

Ni milliarder årlig til jernbane er en gledelig satsing. Fagforbundet er også positive til doblingen i belønnings-ordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. Vi er også glade for kraftig satsing på gang- og sykkelsti.  

Fagforbundet mener derimot det er skuffende at regjeringen ikke velger å bruke NTP, som et verktøy i klimakampen. Enigheten fra klimaforliket om at NTP skulle ha karbonbudsjetter knyttet opp til alle større prosjekter, er heller ikke fulgt opp. 

- Fagforbundet savner også sterkere signaler om satsing på alternative drivstoff, blant annet nevnes ikke det store potensialet som ligger i å ta i bruk biometangass produsert fra avfall, som drivstoff, sier Stein Guldbrandsen, leder av Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk. 

Fagforbundet fornøyd med at man har valgt å ikke videreføre de forsøkene man ha gjort med OPS (offentlig privat samarbeid). 

Stipend

Det er viktig å minne om denne flotte ordningen som Fagforbundet har til sine medlemmer. Her er det mulig å få dekket halvparten, inn til 12 000 kroner, av sine utgifter. Regler og søknadskjema finnes på våre nettsider:

http://www.fagforbundet.no/forsida/blimedlem/medlemsfordeler/Utdanningstipend/

Svar på kaffe-quiz:

1. 1000

2. Islamabad

3. Bygg

4. Ylvingen

5. 50

 

Du kan abonnere på nyhetsbrevet direkte ved å registrere deg på hjemmesiden vår:

http://www.fagforbundet.no/sst

SST- administrasjonen

Tlf. 23 06 40 00

 

Avdelingsleder: Gry Helene Bjørnstad-Hernandez

Rådgiver: Carl Delingsrud

Rådgiver: Karianne Hansen Heien

Rådgiver: Mette K. Haugen

Prosjektmedarbeider: Marit Wahlstedt

Førstesekretær: Bjørg Moksnes

 

 

 
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia