Forvaltning – ikke forretning

Share

Offentlig sektor har vært gjenstand for omfattende reformer de siste tiårene. Område etter område har blitt omorganisert, og styringen og forvaltningen av velferdsstaten er endret.

New Public Management er en måte å organisere og styre offentlig sektor på, etter modeller fra privat sektor. I offentlig forvaltning er tjenester utskilt og splittet opp for å skape marked internt i offentlig sektor. Det betyr organisering etter bestiller-utfører modellen, internprissetting, stykkprisfastsetting og innføring av lønnsomhetsregnskaper. Dette fører til at forvaltningen bruker mye tid på internt saksbehandlingsarbeid som tar ressurser fra viktig velferdstjenester.  Privatisering og konkurranseutsetting har fulgt i kjølvannet av omorganiseringen. Alt er gjort i troen på at løsninger fra det private næringsliv er velegnet til å styre offentlige fellesgoder
 
Kontraktssystemene som kommunene har innført i hjemmetjenestene fører til langt mindre fleksibilitet, hvor økonomi og tidsbruk går på bekostning av brukernes behov.

Ved universitetene, høgskolene og forskningsinstituttene har systemet ført til at samfunnsnyttige satsingsområder taper i forhold til de markedsmessige lønnsomme fagområdene. Innenfor forskningsområdet brukes uforholdmessig mye tid og ressurser til søknadsskriving for å sikre inntjeningen for virksomheten.

Tellekant- og rapporteringssystemer fører til at ressurser blir overført fra tjenesteyting til kontroll- og rapporteringsvirksomhet.

LO krever at regjeringen tar et oppgjør med et styringssystem som svekker den politiske styringen og medbestemmelsen og som fremmer privatisering av offentlige fellestjenester. Styring og forvaltning av offentlig sektor er et politisk ansvar og må fortsatt være underlagt demokratisk kontroll. Styringssystemene må ta utgangspunkt i formålet med offentlige tjenester og de behov som offentlig virksomhet har. LO mener at informasjons-, budsjett-, regnskaps- og styringssystemer som er utviklet for å underbygge demokratisk styring og kontroll må videreutvikles og ikke erstattes med systemer som er basert på markedstenkning og lønnsomhetsregnskaper.

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia