Statlig utviklingstilskudd til ebyggprosjektet

eBygg har fått tildelt 3,3 millioner kroner i prosjekttilskudd fra Difi's (Direktoratet for forvaltning og IKT) storsatsing på digital fornying i kommunene.

 

Dette betyr at nettverket får fornyet kraft i sitt arbeid med å utvikle og innføre digitale løsninger for å oppnå bedre kvalitet og effektivisering i plan og byggesaksbehandlingen.

eBygg er et samarbeidsprosjekt som har pågått siden 2006, som en overbygning over 3 etablerte regionsamarbeid; Smart kommune i Stavangerregionen, Orkide på Nordmøre og SÅTE i Østerdalen. Fagforbundet har vært en aktiv samarbeidspart helt fra starten, med fokus på aktiv involvering av de ansatte ved forming av endringsprosessene.

Gjennom den første fasen i eBygg har kommunene utviklet et tett samarbeid og gjort nødvendige grunninvesteringer i basisinfrastruktur - både teknisk og organisatorisk. Gjennom fase 2, som nå har fått støtte fra Difi, vil fokus være å ta ut enda flere gevinster av disse grunninvesteringene. Konkret vil midlene fra Difi bli brukt til å:

  • sikre videre utvikling og implementering av digitale tjenester som digital plandialog og digital byggesaksdialog, tilpasset flest mulig kombinasjoner av kartsystemer og sak/arkiv-systemer.
  • sikre gode modeller for opprettelse og vedlikehold av digitale planarkiv, som spenner fra minimumsløsninger i henhold til ny Plan og bygningslov for små landkommuner til avanserte løsninger for store bykommuner
  • utvikle og gjennomføre kompetansetiltak, eksempelvis felles kursopplegg i digital saksbehandling og digital veiledning
  • sikre nettverksaktiviteter og erfaringsutveksling mellom kommuner og regioner, samt formidling av erfaringer og resultater både innenfor eBygg og til andre aktører.

Arbeidet med fase 2 vil starte opp i august 2009, og vil gå fram til utgangen av 2011. Fagforbundet vil være en aktiv medspiller gjennom hele prosjektperioden.


For mer informasjon kontakt: Kari Granlund, Seksjon Kontor og administrasjon tlf. 23 06 46 08

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia