LOs spørsmål til de politiske partiene

LO stiller 41 spørsmål til de politiske partiene foran årets Stortingsvalg. Spørsmålene er utformet på bakgrunn av innspill og krav fra LOs medlemmer i forbindelse LOs medlemsdebatt og vedtak på LO-kongressen 11. – 15. mai.

Her kan du lese henvendelsen til de politiske partiene. 


Til de politiske partiene

    
09/01351-003     006495/09  JAH  Oslo, 24.06.09  113.0  


LOs SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE FORAN STORTINGSVALGET 14. SEPTEMBER 2009

Vedlagt følger 41 spørsmål til de politiske partiene fra Landsorganisasjonen i Norge. 

Spørsmålene er utformet på bakgrunn av innspill og krav fra LOs medlemmer i forbindelse med vår store medlemsdebatt: Et bedre arbeidsliv, LOs handlingsprogram for perioden 2009 – 2013 samt politiske uttalelser på en rekke områder, vedtatt på LOs 32. ordinære kongress 11. – 15. mai 2009

LOs medlemsdebatt Et bedre arbeidsliv ble gjennomført i perioden september 2008 til april 2009. Alle LOs medlemmer – uansett partitilhørighet – ble invitert til å delta. Rundt 26 000 medlemmer sendte inn 63 000 faglige og politiske innspill til hvilket arbeidsliv de ønsker, noe som gjør dette til landets største demokratiske samfunnsdebatt.

LO-kongressens vedtak er grunnlaget for LOs faglige og politiske arbeid i neste kongressperiode. LO vil arbeide aktivt for å få gjennomslag for vår politikk overfor politiske partier og politiske myndigheter. 

Hvordan partiene stiller seg til LO-medlemmenes krav, vil være av betydning for medlemmenes stemmegivning i forbindelse med Stortingsvalget 14. september. Vi vil derfor be de politiske partiene svare på de vedlagte spørsmålene. LO vil informere medlemmene om hva de enkelte partiene svarer. 

Vi imøteser svarene fra partiene på e-post innen 5. august 2009 til LO ved Øivind T. Hansen, e-post oivind.hansen@lo.no eller Trine Holden e-post trine.holden@lo.no.

forhånd takk!
Med hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE
Roar Flåthen
LO-leder


LOs FAGLIGE SPØRSMÅL TIL DE POLITISKE PARTIENE FORAN STORTINGSVALGET 14. SEPTEMBER 2009

Arbeid til alle
Vil partiet
• forbedre vilkårene for dagpengemottakere, blant annet med sikte på mulighet til å ta formell utdanning?
• lovfeste rett til heltid?
• utvide dagens ungdomsgaranti slik at alle under 25 år får rett til arbeid, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen en arbeidsledighetsperiode på 3 måneder?


Trygg pensjon
Vil partiet

• garantere den statlige medvirkningen til den tariffestede AFP-ordningen?
• arbeide for brede og rettferdige pensjonsordninger i privat sektor med en samlet dekning på 60 – 70 prosent av lønn?


Ingen svekkelser i sykelønnsordningen
Vil partiet

• beholde dagens sykelønnsordning uendret?
• ikke forskjellsbehandle arbeidstakere økonomisk på bakgrunn av sykefravær?
• videreføre og forsterke IA-avtalen?


Mer velferd – nei til privatisering
Vil partiet

• si nei til konkurranseutsetting, anbud og privatisering av offentlige velferdstjenester?
• utvikle arbeidsmiljøloven slik at bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse skal gjelde ved anbud?
• sikre nivået på sosialhjelpen, gjennom nasjonale minstestandarder?
• styrke Husbankens rolle som et virkemiddel i den sosiale boligbyggingen?


Likestilling
Vil partiet:
• gi far (medforelder) fullt ut selvstendige opptjeningsrettigheter i forbindelse med foreldrepermisjon og foreldrepenger?
• utvide foreldrepermisjonen med full lønn til 52 uker og lovpålegge likere deling mellom mor og far?
• lovfeste rett til to uker lønnet omsorgspermisjon i Arbeidsmiljøloven i forbindelse med fødsel og adopsjon?


Nei til sosial dumping – ja til et seriøst arbeidsliv
Vil partiet

• at norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde for alle som jobber i Norge og i norsk territorialfarvann?
• utvide innsynsretten for tillitsvalgte i forbindelse med krav om allmenngjøring?
• støtte ordningen med solidaransvar og videreutvikle denne ordningen?
• gå inn for en egen lov for å regulere franchisevirksomhet?
• styrke arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven for å hindre omgåelse av bestemmelsen?


EUs postdirektiv
Vil partiet

• utsette innføringen av EUs 3. postdirektiv?
• utrede konsekvensene av å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot dette direktivet?


Forsvar kollektive avtaler og streikeretten
Vil partiet

• forsvare landsomfattende tariffavtaler?
• forsvare den sentrale lønnsdannelsen?
• gå imot begrensninger i streikeretten?
• støtte en utvidelse av skattefradraget for fagforeningskontingenten, ut over dagens nivå?


Styrk arbeidsmiljølovgivningen
Vil partiet

• begrense adgangen til midlertidige tilsettinger i forhold til dagens situasjon?
• styrke dagens bestemmelser om arbeidstid/overtid i arbeidsmiljøloven?
• regne arbeidsrelaterte muskel- og skjelettlidelser som yrkesskade som gir rett til yrkeskadererstatning?
• utvide ordningen med regionale verneombud?
• lovfeste retten til bedriftshelsetjeneste for alle arbeidstakere?

 

Utdanning - Livslang læring
Vil partiet

• sikre en ordning med finansiering av livsopphold for voksne ved etter- og videreutdanning?
• bidra til en ordning med kompetansetillitsvalgte?
• lovfeste rett til lærlingplasser og opplæringsplasser etter videregående kurs trinn 2?
• styrke den offentlige enhetsskolen ved å gå imot en økning i privatskoletilbudet?


Nærings- og samferdselspolitikk
Vil partiet

• arbeide for økt bruk av naturgass i Norge, både til energi- og industriformål?
• sikre langsiktig industrikraft til konkurransedyktige priser?
• bruke det statlige eierskapet som et aktivt virkemiddel i næringspolitikken?


Klima og miljø
Vil partiet
• forplikte seg til nasjonal oppfølging av nye internasjonale klimaavtaler?
• øke bevilgningene til kollektivtrafikk for aktivt å redusere privatbilismen?
• støtte forpliktende planer og målsettinger for økt utbygging av fornybar energi?

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia