Info nr 2-09

Info nr 02-09 fra Fagforbundets sentrale pensjonistutvalget, (FSPU)

REFERAT FRA MØTE 17.03.09.
Leder Bjørg Solheim ønsket oss velkommen og ledet møtet som varte fra kl 0900 til 1430.

PROTOKOLL FRA MØTE 11.02.09.
Ingen merknader. (referert i Info nr. 01-09)

POLITISK INNSPILL.
Magnor B. Arntsen hadde valgt Frps vedtekter og handlingsprogram som tema. Han hadde lest det grundig, og tok for seg punkt for punkt. Manuset han brukte vil følge protokollen når den sendes fylkene. Det ble en frisk debatt, der flere mente at dette burde vi sette oss godt inn i.

HANDLINGSPLAN FOR DSPU I PERIODEN 2009 - 2011.
Dette var også tema i siste møte, Info nr. 01-09. Nå er innspill fra Mellomårskonferansen og tillegg fra det møtet innbakt, og handlingsplanen er klar til å sendes ut til fylkene til gjennomgang. Endringsforslag fra fylkene vil bli lagt fram på Den sentrale pensjonistkonferansen 22.-25.09.09.

BERETNING 2007 - 2009 FRA DSPU.
Beretningen var også tema på siste møte, se Info nr. 01-09. Det var foretatt noen mindre endringer og tillegg, disse er innarbeidet i beretningen. Den er nå godkjent og vil bli lagt fram på Pensjonistkonferansen i september.

VALG AV DIRIGENTER OG SEKRETÆRER TIL DEN SENTRALE KONFERANSEN.

Dette ble utsatt til neste møte, fordi da er forslagene fra fylkene om hvilke delegater de skal sende kommet inn. Det samme gjelder forslag på redaksjonskomite.
REPRESENTANTER TIL NORSK PENSJONJSTFORBUNDS LANDSMØTE I BERGEN, 8.-11. JUNI.
Av NPFs vedtekter § 8.7 siste ledd går det fram at ved Landsmøter gjelder følgende:
"Alle kollektivt tilsluttede yrkesorganisasjoner deltar på Landsmøtet med 1 - en representant for hver påbegynt 5.000 medlemmer, maksimum 10 ti representanter for hver kollektivt tilsluttet organisasjon."
Som følge av dette vil Fagforbundet ved det sentrale pensjonistutvalget vil ha rett til å oppnevne ti delegater med de rettigheter som følger av dette. De skal meldes inn til NPF med fullt navn, fødselsdato og adresse. Administrasjonen foreslår at de av utvalgets medlemmer og varamedlemmer som ikke har verv i NPF som berettiger deltakelse, oppnevnes til delegasjon til NPFs Landsmøte. En vararepresentant har søkt seg fritatt, Utvalget kom med forslag på en til.
Disse ble valgt:
Magnor Birger Arntsen Nordland.
Ola-Erik Sivertsen Sør-Trøndelag
Berit Lynnebakken Akershus
Bjørg Hageløkken Oppland
Kari Solberg Hordaland
Martha Rondestvedt Vest-Agder
Karin Husøy Møre og Romsdal
Trude J. Holm Finnmark
Mildrid Janny Lyngstad Aust-Agder
Rolv Skirbekk Hedmark

UFØR OG KOLLEKTIVT MEDLEM I NORSK PENSJONISTFORBUND.
Uførerepresentant Kari Solberg hadde sendt inn en sak vedrørende samarbeidsavtalen med NPF. På fellsekonferansen 14.01.09 sa Harry Jørgensen at det er ikke uføre blant NPFs medlemmer. Og han venter på innspill om dette fra oss. Med bakgrunn i dette, og uførekonferansen i fjor vår, tok Kari opp at de om lag 20 000 uføre ikke er nevnt spesielt i samarbeidsavtalen. Hun tok også opp at vi må få en ufør med i alle ledd i Fagforbundets organisasjon, slik at vi har en person med spesielt ansvar for våre uføre pensjonister. Vi bør også innlede samarbeid med NPF for gruppen yngre pensjonister.
Administrasjonen tar på seg å melde fra til NPF at det blant Fagforbundets pensjonister er om lag 18-20 000 uføre pensjonister.
Kari fortsetter å arbeide med saken, vil blant annet innhente erfaringer fra våre naboland. Saken er bare så vidt begynt. Det viktigste er nå at det på Landsmøtet til høsten blir endring i vedtektene, slik at vi får en ufør tillitsvalgt i alle ledd av organisasjonen og at disse får opplæring.

DAGSORDEN FOR DEN SENTRALE PENSJONISTKONFERANSEN 2009.
Dagsorden ble gått gjennom. Frist for utsending av dokumentene er senest 20. august, og det kom forslag til tema, innledere og gjester. Det arbeides videre med programmet, og det blir tema på neste møte i utvalget. Samhandlingsreformen og pensjon kan bli tema. Viktig at det blir tid nok til å behandle de lovpålagte sakene, slik at det ikke blir like hektisk som sist i Molde.

RAPPORTERING, ORIENTERING, EVENTUELT.

Rapportering fra utvalgene i NPF.
Orienteringene fra medlemmene i utvalgene ble sløyfet, da protokoller fra møtene er lagt ut og kan leses siden. DSPU er representert i følgende utvalg:
Arbeidsutvalget, Landsstyret, Forhandlingsutvalget, Helseutvalget, Trafikkutvalget, SAKO, Organisasjons- og verveutvalget, Kulturutvalget, Eldrerådsutvalget.

Orienteringssaker:
Bjørg Solheim orienterte fra Forbundsstyret i januar og Landsstyret i desember.

Eventuelt:

Bjørg Solheim Informerte om:
Torstein Steffensen takket for blomster og gode ord i forbindelse med sin fratreden i DSPU på grunn av sykdom.
Antall pensjonistmedlemmer i fagforbundet pr. 31.12.08: 83.770, derav 52.000 betalende.

Felleskonferanen 14.01.09 hvor representant fra NPF Per Berge orienterte om at Fagforbundets pensjonistutvalg i Sør-Trøndelag ikke ville samarbeide med NPF, men derimot med Seniorsaken.
Bjørg Solheim ba Ola-Erik Sivertsen som representant fra Sør-Trøndelag redegjøre for dette. Han fortalte at det hadde vært et møte mellom Fagforbundet og NPF i Sør-Trøndelag i et forsøk på samarbeid, men dette lykkes ikke.
Ola-Erik Sivertsen bekreftet at det ikke er samarbeid mellom Fagforbundets pensjonistutvalg i Sør-Trøndelag og Seniorsaken.
Han la fram flere notater i møtet, og fortalte at det vil bli et nytt møte med Per Berge og Harald Normann fra NPF den 31. mars.
DSPU støtter Ola-Erik Sivertsen i denne saken.

Kontingentøkning for pensjonister.
Saken har vært behandlet i DSPU i 2008. Utvalget foreslo en økning på kontingenten med kr. 100.- pr. år, slik at årlig kontingent blir kr. 400.- Saken oversendes organisasjonsenheten for videre behandling. Den vil også bli lagt fram som forslag til den sentrale pensjonistkonferansen i september.


Gvarv, 18.03.09. Jon Åse.
Kontrollest av Bjørg Solheim, Ola-Erik Sivertsen og Wigdis Walbeck før 21.03.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia