Faggruppe Havn har hatt møte

Miljø: Vi så en film om giftige gasser i containere som kommer fra Østen, spesielt fra Kina. Gassen fylles i containerne for å ta livet av insekter eller andre levende organismer som kan være i lasten.Finnes det noe kontroll av dette i Norge? Er noen av våre medlemmer utsatt for slike gasser? Oslo havn har et organ for samordnet vernetjeneste, vi sørger for informasjon om problematikken i dette fora, slik at de fleste som deltar i container håndteringen får kjennskap til tema.

Miljø vil fortsatt være et tema som vi arbeider videre med, vi kommer tilbake til dette.  Det er også mulig at det dukker opp på neste havnekonferanse.

Hospitering hos hverandre:  Da havnegruppa besøkte Hammerfest i sommer, ble det foreslått at havnene skulle innføre en hospiteringsordning, slik at havneansatte kunne lære av hverandre. Gruppa undersøker om det er interesse for dette hos arbeidsgiver. Undersøker om Havneforbundet kan ta dette opp som en sak.

En profilering av sjøtransporten gjennom fagforbundet og LO systemet. Kampanje der Fagforbundet og havnene i fellesskap reklamerer for sjøtransporten som en miljøvennlig transportform. Kampanjen må profileres på høyt nivå innenfor aktørene. Kampanjen må gå over en viss tid, og profileringen må ikke bare være i fagtidsskrifter. Det kan være en fordel å få andre aktører med i profileringen.  Vi tar kontakt med Tromsø og Oslo, for å høre om dette er en ide som det er verdt å jobbe videre med. Dersom det er interesse for å arbeide videre med dette, tar vi sikte på å avholde et møte med aktørene.

Mulig havnekonferanse i 2010. Faggruppa ønsker  å arrangere en havnekonferanse høsten 2010.

Initiativ overfor Transportarbeiderforbundet. Tema som vi ønsker å ta opp:Skape en gjensidig forståelse for hvordan tariff/lønnssytem fungerer. Et samarbeid om arbeidsressurser, ”utlån” av  arbeidskraft til hverandre dersom den ene part har ledig kapasitet, og den andre part mangler personell. Kjøre fellers kurs, der partene tidligere har kjørt kurs i egen regi, og det er fornuftig å samles. Felles samarbeid om problemstillingen offentlig kontra privat drift av havna. Se på mulighetene for å kunne etablere kontinuerlig drift.

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia