Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre

Fagdager for servicetorg/1.linjeansatte04/03/2010
Fagforbundet seksjon kontor og administrsjon arrangerer fagdager for servicetorg/1.linjeansatte 21. - 22. april 2010 i Fagforbundets lokaler i Oslo. Ansatte ved servicetorg/resepsjon er arbeidsplassens/bedriftens ansikt utad og derfor viktige nøkkelpersoner. De har god kjennskap til egen organisasjon og lokalmiljø. Det forventes at servicetorgansatte skal svare kjapt, gi riktig informasjon, være tydelig, yte god service internt og eksternt og takle uventede situasjoner. Krav fra omverdenen om god service og tjenesteyting er økende. Med dette som utgangspunkt inviterer vi til fagdager [ Les hele saken ]
Ny Fafo-rapport om å redusere frafall i vidergående opplæring 04/03/2010
Gudmund Hernes har skrevet Fafo-rapporten Gull av gråstein, hvor han anbefaler tiltak som kan redusere frafall i videregående opplæring. Han legger først og fremst vekt på tiltak som har virket, kan virke og virke raskt om de følges opp med organisatorisk fantasi og politisk trykk [ Les hele saken ]
Medikamenthåndtering i skole og barnehage04/03/2010
FORLENGET PÅMELDINGSFRIST til kurset i Bergen den 16. mars fra kl 09 - 1700. Lov om skolehelsetjeneste pålegger alle skoler og barnehager å etablere kontroll- og dokumentasjonssystem for medikamenthåndtering. Videre sier arbeidsmiljøloven at alle som har ansvar for barn i forhold til sin jobb har krav på opplæring i medikamenthåndtering [ Les hele saken ]
Konferanse for hovedverveombud / verneombud 8.-9 april 201003/03/2010
Fagforbundet Hordaland inviterer til konferanse for hovedverneombud/ verneombud som er medlem i Fagforbundet på Hardangerfjord hotell i Øystese. Målet for konferansen er å gi faglig påfyll til medlemmer i Fagforbundet som har disse vervene, komme sammen og møte andre med samme verv og å gi innspill til HMS utvalget [ Les hele saken ]
Master i offentlig ledelse og styring (MPA)02/03/2010
Høgskolen i Hedmark, Fagforbundet og NKK fortsetter tilbudet innen Master i offenlig ledelse og styring (MPA). Master i offentlig ledelse og styring eller Master of Public Administration (MPA) er en internasjonal tittel for lederutdanning på høyt akademisk nivå. Studiet er utviklet for å hjelpe ledere til å møte forandringer og stimulere til læring, utvikling og fornyelse av egen virksomhet. [ Les hele saken ]
12 millioner til forskning om barnehager01/03/2010
UTDANNING2020 lyser ut midler til store forskerprosjekter på temaområdene C og D og moderate forskerprosjekter på alle temaområder i programplanen [ Les hele saken ]
Sommerkonferansen 2010 i Stavern26/02/2010
Fagforbundet Ungdom inviterer for fjerde året på rad til sommerskonferanse i Stavern 18-20 juni.Sommerkonferansen er helt GRATIS [ Les hele saken ]
Fagdag for saksbehandlere og merkantilt ansatte26/02/2010
Fagforbundet Hordaland SKA og Hordaland Fylkesforening SKA inviterer til fagdag torsdag 8 april 2010 klokken 0900 til 1430 i Fylkesbygget i Bergen. Fagdagen er gratis for medlemmer av Fagforbundet. [ Les hele saken ]
Invitasjon til å ta i bruk anti-mobbeprogrammer (Utdanningsdirektoratet)26/02/2010
Som en del av den helhetlige satsingen Bedre læringsmiljø, inviterer Utdanningsdirektoratet grunnskoler til å ta i bruk Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd og antimobbeprogrammet Zero fra Senter for atferdsforskning. Søknadsfrist er 12. mars [ Les hele saken ]
Faglig arbeidsgruppe for psykisk helse og rus25/02/2010
Styret i Seksjon helse og sosial har på møte den 26. januar oppnevnt medlemmer til faglig arbeidsgruppe for psykisk helse og rus. Gruppa skal ha sitt første møte 18. og 19. februar hvor situasjonsbeskrivelse, utfordringer i yrkeshverdagen og kompetanseheving blir sentrale spørsmål [ Les hele saken ]
Fornøyd med ny IA-avtale25/02/2010
Fagforbundet er fornøyd med at det er inngått en ny IA-avtale. Avtalen slår utvetydig fast at sykelønnsordningen ikke skal rokkes. Den styrker også tillitsvalgtes rolle i arbeidet med et inkluderende arbeidsliv, sier nestleder Mette Nord i Fagforbundet, som alt i alt er tilfreds med den nye IA-avtalen [ Les hele saken ]
Et godt utgangspunkt for å lykkes24/02/2010
Den største utfordringen nå er at IA-avtalen følges opp i virksomhetene og at flere slutter seg til IA-avtalen. Dette er avgjørende for å lykkes, sier LO-leder Roar Flåthen, som er tilfreds over at en ny IA-avtale er i havn [ Les hele saken ]
Motorsagkurs24/02/2010
Fagforbundet Hordaland inviterer til motorsagkurs på Stend Jordbrukshøgskule 6 - 8 april 2010. Dette er et tredagers kurs, med 1 dag teori og 2 dager praksis [ Les hele saken ]
Hovedlinjer for hovedoppgjøret i 201023/02/2010
LO sitt representantskap vedtok i ettermiddag hovedlinjene for vårens hovedoppgjør. Dette er et godt utgangspunkt og staker ut kursen for hovedoppgjøret så vel i privat, som i offentlig sektor, sier Davidsen. - Det er foretatt klare prioriteringer, det er pekt på utfordringene i likelønnsarbeidet og det er foreslått tiltak som fremmer likelønn og bekjemper lavlønn. Forbundslederen er fornøyd med kravet om at kvinnedominerte grupper i offentlig sektor skal prioriteres [ Les hele saken ]
Arbeid, helse og sosial ulikhet23/02/2010
Rapport fra Helsedirektoratet som har som formål å vise forskning og faglitteratur som ser på sammenhenger mellom arbeid, helse og sosial ulikhet. [ Les hele saken ]
Hva er status for fagbrevet for Byggdrifter (Vaktmester)?22/02/2010
Fagforbundet seksjon samferdsel og teknisk får mange spørsmål fra dere medlemmer om fagbrevet vi har jobbet for de siste årene. Her kan du lese en beskrivelse av søknadsgangen for fagbrevet og hvor søknaden står nå [ Les hele saken ]
Helsepersonell- og ny pasientrettighetslov22/02/2010
Kommunal kompetanse arrangerer dette kurset på Augustin Hotell i Bergen den 7 april. Målgruppen er helsepersonell, både i spesialhelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og kurset er godkjent av Dnlf, Fagforbundet m.fl. og får kjempegode tilbakemeldinge [ Les hele saken ]
LÆR MEIR OM PENSJON22/02/2010
Harald Engelstad sin gjennomgang av dagens (og morgendagens) folketrygd og offentlege pensjonsordningar vart lyst ut som eit eige kurs i Loen (hausten 2009). Det fekk strålande tilbakemeldingar frå personalmedarbeidarar, NAV tilsette og tillitsvalde og vi gjev no same tilbodet til Dykk i Hordaland. [ Les hele saken ]
Private inn i hjemmesykepleien21/02/2010
Fra nyttår åpnet Bergen kommune opp for to private aktører i hjemmesykepleien. I første omgang skal selskapene bare operere i utvalgte bydeler og bare på dagtid, men fagforeningene er kritisk til såkalt fritt brukervalg innenfor hjemmesykepleien sier de hovedtillitsvalgte til Fagbladet [ Les hele saken ]
Medlemsinfo nr 2 - 2010 er sendt ut21/02/2010
Fagforbundet Bergen har i helgen sendt ut Medlemsinfo nr 2 - 2010 til alle sine medlemmer som vi har e-postadressen til. Skulle du ikke ha mottatt dette så kan du sende en e-post til oss, så skal vi ordne det. Se her for mer informasjon [ Les hele saken ]
JUS for offentlige og private barnehager20/02/2010
Barnehagen er først og fremst en pedagogisk virksomhet. Samtidig er den en viktig samfunnsmessig arena og arbeidsplass for mange. Kurset er meget godt egnet for eiere og styrere i barnehagene – både private og offentlige. Kurset byr på en gjennomgang av viktige juridiske sider ved privat barnehagedrift; særlig i forhold til arbeidsgiverrollen, men også i forhold til samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet [ Les hele saken ]
Mat og ernæring – inkl. spesialkost20/02/2010
Ekstrakurs i Bergen 19 april 2010. Dette kurset har vært arrangert flere steder rundt i Norge med svært god oppslutning og strålende tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere. Vi er glade for å kunne tilby dette kurset i Bergen [ Les hele saken ]
Info nr 1 i 2010 fra det sentrale pensjonistutvalget19/02/2010
Fra Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg har vi fått tilsendt deres første informasjonskriv i år. Du kan selvsagt lese det her. [ Les hele saken ]
Ferieloven19/02/2010
Kommunal Kompetanse inviterer til kurset Ferieloven. Målgruppen for kurset er ledere på alle nivå med personalansvar, ansatte i personalavdelingen, lønnskontor, og tillitsvalgte, og andre med interesse for området. Kursets formål er å få en oppdatering av kunnskap i/om ferieloven. Gi bakgrunn for riktig beregning /-avvikling av ferie og riktig utbetaling av feriepenger. [ Les hele saken ]
Grunnopplæring i arbeidsmiljø19/02/2010
Kommunal Kompetanse inviterer til 40 timers kurs i på Grand Hotell Terminus Bergen fra mandag 26 april til fredag 30 april 2010. Kurset skal gi verneombud, ledere og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg den opplæring som er nødvendig slik at de kan utføre sine oppgaver/ verv på en god og forsvarlig måte, jf arbeidsmiljøloven §6-5 [ Les hele saken ]
Veteranopphold på Sørmarka18/02/2010
Fagforbundet arrangerer også i år veteranopphold for pensjonistmedlemmer i Fagforbundet. Vetaeranoppholdet blir på Sørmarka. Det er snakk to uker, enten uke 23 eller uke 25 [ Les hele saken ]
FAGFORBUNDET HORDALAND til RUSSLAND18/02/2010
I år går turen for Fagforbundet sine pensjonerte medlemmer til Russland. Det blir cruise langs Tsarens vannveier fra St. Petersburg til Moskva. Tidspunktet for turen er: 29. august - 7. september 2010. Les mer om turen her [ Les hele saken ]
Pensjonering eller framleis yrkesaktiv17/02/2010
Kommunal kompetanse inviterer til nok et kurs for dere som begynner å nærme dere pensjonsalderen. Det foregår i Ulvik 26 til 28 april [ Les hele saken ]
Kvinner og ledelse16/02/2010
Fagforbundet, FO og LO arrangerer konferansen kvinner og ledelse 2010 den 9 mars i Bergen. Hvordan forvalter vi kvinner den makten vi har? Går vi inn på menns premisser og gjør som dem? Har du et bevisst forhold til at du er en kvinnelig eder? Hvordan motivere og få med seg de andre? Har kvinner spesielle utfordringer som ledere, som menn ikke har? Hvordan få kvinner til å søke lederstillinger? [ Les hele saken ]
Tillitsvalgtinfo nr 7 - 201015/02/2010
De hovedtillitsvalgte i Bergen kommune er ute med sitt informasjonsskriv nr 7 i år, og du kan selvsagt lese det her [ Les hele saken ]
Konferanse for Fagforbundets medlemmer i PBL-barnehager 12. - 13. april 201011/02/2010
Fagforbundet ved Organisasjonsenheten og Seksjon Kirke, kultur og oppvekst inviterer til konferanse for Fagforbundets medlemmer som arbeider i PBL-barnehager. Konferansen avholdes 12. - 13. april 2010 på Hotel Bristol [ Les hele saken ]
Gratis studentseminar på Finse 13 - 14 april11/02/2010
Fagforbundet inviterer til gratis studentseminar for studenter på Finse 13 til 14 april i år. Temaene er miljø og velferdsstaten, og innledere er Jon Bingen og Frank Aarebrot. [ Les hele saken ]
Seksjonskurs i Ulvik 10.-11. mars 201010/02/2010
Fagforbundet Hordaland arrangerer kurs i seksjonsarbeid for seksjonstillitsvalgte i fagforeningene i Hordaland. Kurset holdes på Brakanes Hotell i Ulvik 10.-11. mars [ Les hele saken ]
Tillitsvalgtinfo nr 6-201009/02/2010
Informasjonsskriv nr 6 - 2010 fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune er nå kommet og du kan lese det her [ Les hele saken ]
Opplærings- og utviklingsfondet for tjenesteytende virksomheter (HUK) i HSH - stipend08/02/2010
HSH har sendt ut informasjon om stipendordningen til sine virksomheter. Stipendordningen er for ansatte i HSH virksomheter. Informasjon om blant annet ny stipendordning i 2010, retningslinjer stipend 2010, stipendregler 2010 og søknadsskjema stipend 2010 finner du her [ Les hele saken ]
Kurs i prehospital hodetraume07/02/2010
Fagforbundet avdeling 747 inviterer til kurs ombord i MS Bergensfjord 15. -17. mars. Påmeldingsfrist 22. februar. Begrenset plass. Kurset har plass til 30 deltakere og medlemmer av Fagforbundet vil bli prioritert [ Les hele saken ]
Temakurs Ungdom 12 - 14 mars 201004/02/2010
Fagforbundet Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland arrangerer temakurs for ungdomstillitsvalgte i fagforeningene. Påmeldingsfristen er 20.02.10. Har du ikke fått deltatt på Temakurs Ungdom ennå? Fortvil ikke! Her kommer det en ny sjanse! Deltakerne i fjor syntes kurset var en kjekk opplevelse, og vi håper derfor å se deg på kurset [ Les hele saken ]
Seminar om Fagskole 8. - 9. april04/02/2010
Fagforbundet, seksjonene har besluttet å ha et seminar om Fagskole 8. - 9. april. Seminaret holdes i Fagforbundets lokaler, Landsstyresalen. Målet med konferansen er å sette fagskolen på dagsordnen. Hva er fagskole - og hvilke muligheter/alternativer er fagskolen i relasjon til videre- og etterutdanning og kompetanseheving [ Les hele saken ]
Fagforbundet ønsker mer fokus på hva som kan forebygge sykefravær03/02/2010
Ekspertgruppas rapport med forslag til tiltak som kan redusere sykefraværet ble overlevert regjeringa i dag. Fagforbundet merker seg at det fortsatt skal være full lønn under sykdom. Med basis i dette ser vi fram til en bred debatt om forslagene og andre tiltak som kan bidra til økt nærvær og et bedre arbeidsliv for alle [ Les hele saken ]
Fagdager for servicetorgansatte 21.-22.april 201003/02/2010
Fagforbundet planlegger en fagdag for ansatte i servicetorg, kundesenter 21 - 22 april 2010 i Oslo. Ansatte ved servicetorg/kontor er arbeidsplassens/bedriftens ansikt utad og derfor viktigenøkkelpersoner [ Les hele saken ]
Fagbrev trafikkbetjenter - oppdatering02/02/2010
Fagforbundet har hatt møte med arbeidsgiversiden for å diskutere muligheter for et fagbrev og ev innhold i et slikt fagbrev. Forslag til søknad og kompetanseplan er utarbeidet. Det vil bli avholdt nytt møte i uke 9 [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev fra faggruppe IKT02/02/2010
Det strømmer på med nyhetsbrev for tiden. Sist ute er faggruppe IKT i Fagforbundet sentralt som sender ut månedsbrev. Du kan lese det her [ Les hele saken ]
Medlemsinformasjon nr 1 - 201001/02/2010
Fagforbundet Bergen sendte i helgen ut Medlemsinfo nr 1 - 2010 til de av medlemmene vi har e-postadressen til. Du kan se medlemsinfoet her i pdf format hvis du ønsker [ Les hele saken ]
Godt besøkt frokostmøte i LO i Bergen og omland29/01/2010
LO i Bergen og omland arrangerte i formiddag årets første frokostmøte. Tema på møtet var SABORG og informasjon om et forskningsprosjekt som forsøkes å få igang om motstandsbevegelsen i Bergen og SABORG. At temaet engasjerte viste seg da det måtte bæres inn ekstra stoler for at alle som ønsket å delta skulle få plass i lokalet [ Les hele saken ]
Arbeiderbevegelsens politiske historie28/01/2010
Kurset gir innsikt i arbeiderbevegelsens spennende og tildels dramatiske politiske historie. Kurset gir en mulighet til samfunnsfaglig fordypelse i et felt som får stadig større aktualitet. Påmeldingsfrist 20.2.2010 [ Les hele saken ]
Globaliseringskolen 03.-08. juni 201028/01/2010
Er du opptatt av internasjonalt samarbeid? Er du spesielt interessert i å utforske globale og europeiske spørsmål? Synes du ideen om å diskutere globale utfordringer på engelsk høres morsomt og lærerikt ut? Da bør du søke på Globaliseringskolen [ Les hele saken ]
Tillitsvalgtinfo nr 5 - 201028/01/2010
Informasjonsskriv nr 5 fra de hovedtillitsvalgte er nå sendt ut og kan lastes ned her [ Les hele saken ]
Nå må vi konsentrere oss om IA-arbeidet27/01/2010
Debatten om endring i sykelønnsordningen er en avsporing av det som nå er viktig; hvilke tiltak som må til for å få ned sykefraværet og få til et mer inkluderende arbeidsliv [ Les hele saken ]
Velferdsstaten trenger mange i arbeid27/01/2010
en rapport på oppdrag fra Nordisk sosialstatistisk komitè har Statistisk sentralbyrå belyst noen av disse utfordringene. Den dominerende utgiften for nesten alle velferdsstater er knyttet til alders- og etterlattepensjoner. Dette er en allmenn utfordring for alle velferdsstater, og den blir bare større i takt med at andelen eldre i befolkningen øker. I Norge og Island utgjør likevel utgifter til sykdom og helse den største sosiale utgiften [ Les hele saken ]
Kursoversikt SST 201026/01/2010
Fagforbundet seksjon samferdsel og teknisk har sendt ut en oversikt over sentrale kurs og konferanser som de planlegger for året 2010. Du kan se en oversikt her [ Les hele saken ]
Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre
 
 
     
DigiMedia