Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre

Årsmøte i Fagforbundet Bergen gjennomført25/01/2010
Fagforbundet Bergen avholdt i kveld sitt første ordinære årsmøte. Det var 60 medlemmer tilstede i rådhuskantinen. Etter årsmøtet ble det arrangert medlemsmøte med utdeling av merker til våre jubilanter. Se bilder og les mer om årsmøtet her [ Les hele saken ]
Foreslå ny yrkestittel til erstatning for assistent i barnehage, sfo og skole25/01/2010
Styret i SKKO ønsker å få inn forslag på ny yrkestittel i barnehage og SFO/skole som kan erstatte bruken av assistent. Mange medlemmer opplever at assistent-begrepet er en belastning fordi det er uklart hva det innebærer og hvem man er assistent i forhold til [ Les hele saken ]
Vi minner om kveldens årsmøte25/01/2010
Vi minner om Fagforbundet Bergen sitt årsmøte mandag 25 januar klokken 1700 i kantinen i Bergen rådhus. Det serveres middag fra klokken 1600, og etter årsmøtet er det medlemsmøte med merkeutdeling til jubilanter med kaffe og kaker. [ Les hele saken ]
Tillitsvalgtinfo nr 4 - 201024/01/2010
Informasjonsskriv nr 4 i 2010 fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune ble sendt ut på fredag. Du kan lese informasjonsskrivet her [ Les hele saken ]
Trafikkbetjenter ikke lenger offentlig tjenestemann?22/01/2010
Ifølge Odelstingproposisjonen til ny §155 faller trafikkbetjenter utenfor definisjonen av offentlig tjenestemann. Fagforbundet skal se videre på saken [ Les hele saken ]
Sekretærkonferansen 201022/01/2010
14 og 15 januar arrangerte Fagforbundet fagdager for sekretærer og kontormedarbeidere i Fagforbundets lokaler i Oslo. Fagforbundet Bergen var representert med flere deltakere [ Les hele saken ]
Arbeidsforhold har betydning for helse i befolkningen 22/01/2010
en ny doktorgradstudie har overlege og forsker Ingrid Sivesind Mehlum ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI )funnet at arbeidsrelaterte helseproblemer er svært vanlige, og at forskjeller i arbeidsforhold til dels kan forklare hvorfor helseproblemer er sosialt skjevfordelt i befolkningen [ Les hele saken ]
Norge som innvandringsland21/01/2010
Det er ledig plass på studie Norge som innvandringsland melder Universitetet i Bergen. Studiet har 4 tema og 15 st.poeng pr. tema. UiB ønsker flere påmeldte. Påmeldingsfristen for vårsemesteret er utvidet til 31. januar. Du kan laste ned informasjonsbrosjyre om studie her. [ Les hele saken ]
LO og SAMFO enige om ny hovedavtale21/01/2010
LO og SAMFO ble i dag ferdige med forhandlingene om en ny hovedavtale. LO-sekretær Trine Lise Sundnes, som ledet forhandlingene på vegne av LO, er fornøyd [ Les hele saken ]
Roar Flåthen på LO i Bergen og omland sitt rep.skap21/01/2010
LO leder Roar Flåthen holdt i går kveld innledning på representantskapet til LO i Bergen og omland. Hovedtema var IA avtalen og sykelønn og vårens tariffoppgjør [ Les hele saken ]
Kurs for opplæringsansvarlege i fagforeningene 20/01/2010
Fagforbundet Hordaland kaller inn til kurs for tilliitsvalgte med ansvar for tillitsvalgtopplæring i fagforeningene i Hordaland 18.-19 februar 2010 [ Les hele saken ]
Varsler rettssak (Pressemelding)18/01/2010
Regjeringen foreslår urettmessige kutt i pensjonene. Arbeidstakerorganisasjonene varsler rettssak hvis regjeringens forslag blir vedtatt. Regjeringen ser bort fra pensjonsavtale med arbeidstakerne [ Les hele saken ]
Status for Fagforbundets barneby18/01/2010
Landsmøtet i 2005 vedtok et samarbeid med SOS-barnebyer hvor Fagforbundet skulle stå for finansieringen av byggingen og fem års drift av en SOS-barneby i Huambo i Angola. Kostnadsanslaget var på NOK 18 millioner og vårt økonomiske ansvar var oppad begrenset til dette beløpet [ Les hele saken ]
Tillitsvalgtinfo nr 3 - 201016/01/2010
Informasjonsskriv nr 3 fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune i år er kommet og du kan se det her [ Les hele saken ]
Ny hovedavtale: KS15/01/2010
Kommunenes Sentralforbund (KS) og LO Kommune har framforhandlet ny hovedavtale. I forhandlingenene om ny Hovedavtale ble KS og forhandlingssammenslutningene onsdag 14. desember 2009 enige om et anbefalt forslag. Hovedavtalen inngås for en ny 4-års periode og endringene knytter seg i hovedsak til redaksjonelt ajourhold for å modernisere og presisere enkelte formuleringer. Bestemmelsen om likestilling er utvidet med målsettinger om å fremme likestilling og hindre diskriminering [ Les hele saken ]
Konferanse- Bruk av standarder i offentlig sektor15/01/2010
Den 10. mars skal Fagforbundet i samarbeid med Standard Norge avholde konferanse om bruk av standarder i kommunene. Fagforbundet inviterer tillitsvalgte og yrkesutøvere til å lære mer om bruk av standarder. Bruk av standarder i offentlig sektor blir stadig viktigere. Dette gjelder både for å sikre kvalitet på tjenestene og som viktige verktøy når offentlige tjenester er truet av konkurranseutsetting [ Les hele saken ]
Sterk oppslutning om velferdsstaten og den norske modellen14/01/2010
Hele 86 prosent av innbyggerne i Norge mener landet er nær ved å være et perfekt land å leve og bo i. Dette går frem av Innbyggerundersøkelsen som måler innbyggernes tilfredshet med kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenester [ Les hele saken ]
Yrkesfaglige håndbøker fra Seksjon helse og sosial14/01/2010
3 nye håndbøker ligger nå klar. Dette er håndbok for sykepleiere, håndbok for hjelpepleiere, omsorgs- og helsefagarbeidere og håndbok for hjemmehjelpere [ Les hele saken ]
Kurs og seminarer på STAMI våren 201013/01/2010
Vårens kurs- og seminartilbud er klart. I løpet av våren kan vi tilby seks frokostseminarer, kurs i aktuell arbeidsmedisin, BHt-konferanse, kurs i kartlegging av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø (prøvetaking) og oppstart av nytt grunnkurs for BHT [ Les hele saken ]
Konferanse om mestring av sinne, frustrasjon og fortvilelse13/01/2010
Håndtering av utfordrende adferd hos personer med utviklingshemming. Konferansen avholdes i Bergen 8 og 9 april 2010. Målgrupper: Alle med et engasjement eller interesse for arbeid for mennesker med utviklingshemning og andre med nedsatt funksjonsevne. [ Les hele saken ]
Info. nr. 2 fra hovedtillitsvalgte i Bergen kommune12/01/2010
Informasjonsskriv nr 2 fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune er nå kommet ut, og du kan laste det ned her [ Les hele saken ]
KURS FOR TILLITSVALGTE I HSH SITT TARIFFOMRÅDE12/01/2010
Fagforbundet Hordaland har innkalt tillitsvalgte i HSH sitt tariffområde til kurs på Hardangerfjord hotell i Øystese 15 - 16 februar 2010.Tema er blandt annet turnusplanlegging, helg - og høytid, ferieloven og Hovedtariffavtalen- forhandlinger / protokollføring [ Les hele saken ]
Viktig melding lytt til lokalradio11/01/2010
Radio Puddefjord (A-radio AS) har flyttet inn i lokaler i 3. etasje i Folkets hus vis á vis LO Stat-kontoret, og sender på frekvensene 96.4 og 107.8 hver dag. Mer info her [ Les hele saken ]
Nytt år og nye rekorder09/01/2010
2009 ble et rekordår for Fagforbundet. Da vi startet det nye året i år kunne Fagforbundet registrere at vi hadde 310.921 medlemmer, og deriblandt 203.544 yrkesaktive medlemmer. Begge deler er rekord. [ Les hele saken ]
Åpne standarder i offentlig sektor fra årsskiftet08/01/2010
Fra 1. januar 2010 skal all informasjon på offentlige nettsteder være tilgjengelig i åpne formater. En ny forskrift som trer i kraft fra nyttår, skal bidra til likebehandling av brukere av offentlig informasjon [ Les hele saken ]
Informasjonsskriv nr 1 - 201008/01/2010
Informasjonsskriv nr 1 i 2010 fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune er kommet ut. Du kan lese det her [ Les hele saken ]
Roar Flåthen kommer til Bergen07/01/2010
LO i Bergen og omland arrangerer representantskapsmøte i Folkets Hus i Bergen den 20. Januar 2010 klokken 1800. LO leder Roar Flåthen vil der innlede til debatt om den fagligpolitiske situasjonen i Norge. Møtet er åpent for alle medlemmer i LO, så de som ønsker å høre Roar Flåthen er hjertelig velkommen [ Les hele saken ]
Vinterferie - påskeferie på Kvamskogen06/01/2010
Ønsker du å benytte Fagforbundet Bergen - avd. 282's hytte i Eikedalen i skolevinterferien eller påskeferien i år til meget gunstige priser? I såfall så kan du lese mer her [ Les hele saken ]
Den 4 nasjonale helserettskonferansen04/01/2010
Målsettingen for konferansen er og har vært å øke den juridiske kompetansen i helsesektoren og dermed skape en bevisstgjøring rundt lovgivning og rammebetingelser i helsetjenesten, samt danne en møteplass for sentrale aktører i landets helsevesen. Årets tema er samhandling og kvalitet [ Les hele saken ]
Da staten ble gal27/12/2009
Morten Størksnes har i dag en glimrende kronikk hvor han oppsummerer det siste tiåret under tittelen - da staten ble gal - hvor han oppsummerer det siste tiårets store farsott - new public management [ Les hele saken ]
God jul23/12/2009
Fagforbundet Bergen ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år [ Les hele saken ]
Sykefraværsutvalg i helse- og omsorgsektorensektoren23/12/2009
Nesteleder i Fagforbundet, Mette Nord, er et av medlemmene i det regjeringsoppnevnte utvalget som skal utrede spørsmål rundt utstøting og sykefravær i helse- og omsorgssektoren [ Les hele saken ]
Praktisk Personaljuss22/12/2009
Kommunal Kompetanse inviterer til kurset Praktisk Personaljuss. Innen personalområdet er det en rekke lover og regler som påvirker hvordan prosedyrer skal gjennomføres. Selv for den som er erfaren er det en utfordring å sikre juridisk korrekt behandling av personalsaker [ Les hele saken ]
Forebygging og håndtering av problematferd hos barn og unge22/12/2009
Kommunal Kompetanse inviterer til kurs i forebygging og håndtering av problematferd hos barn og unge. Begrepet problematferd er et begrep som dekker/ erstatter begreper som utfordrende atferd, atferdsavvik, atferdsforstyrrelser, uønsket/uakseptabel atferd, overskuddsatferd m.m. Problematferd kan defineres som kulturelt avvikende atferd med intensitet, frekvens eller styrke som utsetter personen selv eller andre for fysisk fare, eller som i stor grad vil føre til begrenset bruk av eller tilgang på vanlig sosial deltakelse i samfunnet (Emerson m.fl., 1996) [ Les hele saken ]
Ikke kast, men gjenbruk!21/12/2009
Fra verdiløst til kunst, et inspirerende kurs med gjenbruk. Forming og formingsglede – trinn 2. Grunnstammen er som ved tidligere kurs – Humor, ufarliggjøring, lek og latter – Alle kan! Tor Eirik Magnussen holder aktive, glade og oppløftende kurs i forming og formingsglede! Kurset er meget sosialt, alle får delta og prøve ut teknikkene. [ Les hele saken ]
Mat og ernæring – inkl. spesialkost21/12/2009
Kommunal Kompetanse inviterer til kurset den 15 februar 2010. Dette kurset har vært arrangert flere steder rundt i Norge med svært god oppslutning og strålende tilbakemeldinger fra fornøyde deltakere. Vi er glade for å kunne tilby dette kurset i Bergen [ Les hele saken ]
Byggherreforskriften21/12/2009
Kommunal kompetanse arrangerer kurset i Bergen 3 februar 2010. Deltakerne skal gis oversikt over hva forskriften fordrer må etterleves og passes på - samt få klargjort konsekvenser om forutsetningene i lovverket ikke følges opp og blir forsvarlig ivaretatt. Deltakerne vil også få innsikt i utfallet om brudd på bestemmelsene skulle medføre ulykker, skade - og i verste fall død. [ Les hele saken ]
Kunngjøring av årsmøtet20/12/2009
Fagforbundet Bergen avholder årsmøte mandag den 25.januar, kl.17:00, kantinen i Rådhuset. Dagsorden i h.h.t. vedtektene, og matservering fra kl. 16:00. Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen 6.januar. Etter årsmøte blir det medlemsmøte med merkeutdeling for h.h.v. 25 og 40 års medlemsskap. [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev fra SKKO19/12/2009
Seksjon Kirke, kultur og Oppvekst har sendt ut et nyhetsbrev nå like før julen ringes inn. Du kan lese det her [ Les hele saken ]
Velkommen til KreativOmsorg \\\'1019/12/2009
Nå foreligger program og mulighet til påmelding til KreativOmsorg \\\'10. Denne gang vil KreativOmsorg foregå i Trondheim 14. og 15. april 2010. Velkommen [ Les hele saken ]
Omdømme, kommunikasjon og media18/12/2009
Kommunal Kompetanse inviterer til kurset omdømme, kommunikasjon og media. God kommunikasjon kan bidra til å bygge den gode organisasjonskulturen. Den kan bidra til synlighet, til å bygge omdømme og styrke attraktiviteten. Mangel på en godt gjennomarbeidet kommunikasjonsstrategi kan få store negative konsekvenser for så vel private som offentlige organisasjoner [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev fra seksjon samferdsel og teknisk17/12/2009
Fagforbundet Seksjon Samferdsel og Teknisk har sendt ut årets siste nyhetsbrev fra Oslo. Du kan lese det her [ Les hele saken ]
Kaffemøte for medlemmene ved Kemneren 16/12/2009
I dag arrangerte Fagforbundet Bergen yrkesfaglig kaffemøte i lunsjen mellom 11:00 og 12:00. Dagsorden var bla forberedelse til valg på nye tillitsvalgte i januar 2010 [ Les hele saken ]
Info. nr. 31 fra hovedtilitsvalgte i Bergen kommune.16/12/2009
Informasjonsskriv nr 31 fra de hovedtillitsvalgte i Bergen kommune er nå sendt ut og du kan laste det ned her [ Les hele saken ]
Landskonferanse om Utviklingshemming og psykiske lidelser 15/12/2009
Fagforbundet Hordaland Seksjon helse og sosial arrangerer Landskonferanse i Bergen, Hotell Terminus, Terminus Hall den 10.-11. februar 2010. Tema for konferansen er Utviklingshemming og psykiske lidelser [ Les hele saken ]
Temahefter for barnehagene14/12/2009
Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en rekke temahefter til støtte i arbeidet med ny rammeplan for barnehagen. Temaheftene om barnehage handler om språkmiljø og språkstimulering, barn med nedsatt funksjonsevne, barns medvirkning, samisk kultur, IKT i barnehagen og natur og miljø for å nevne noe [ Les hele saken ]
Fire filmer om superhelten blandt tillitsvalgte11/12/2009
Fagforbundets kamerateam har fanget opp noen av utfordringene vår tillitsvalgt Frøya, også kjent som superhelten blant tillitsvalgte, har møtt på den siste tiden. Se filmene her [ Les hele saken ]
Renholdskonferansen 201010/12/2009
Fagforbundet inviterer sine medlemmer til renholdskonferanse i Fagforbundets lokaler 9.-10. februar! Etter stor suksé med renholdskonferansen på Hell i april, med mange på venteliste, arrangerer vi nå den samme konferansen om igjen [ Les hele saken ]
E-forvaltningskonferansen 201010/12/2009
Nå er programmet for eForvaltningskonferansen 2010 klar. Tidspunktet for konferansen er 10. - 11. februar og holdes i Samfunnssalen i Oslo. Konferansen arrangeres som tidligere i samarbeid med Norsk Tjenestmannslag, EL&IT forbundet og Universitetet i Oslo [ Les hele saken ]
Fylkesnytt nr. 9 0909/12/2009
Fagforbundet Hordaland har sendt ut et nytt nummer av Fylkesnytt som du kan lasted ned her [ Les hele saken ]
Side: Nyere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Eldre
 
 
     
DigiMedia