Seksjon kirke,kultur og oppvekst  
 
Medlemmene i PBL-området sa ja til årets oppgjør 17/11/2010
Medlemmene har i uravstemning sagt ja til ny Hovedavtale/hovedtariffavtale på PBL området [ Les hele saken ]
Invitasjon til julemøte29/10/2010
Fagforbundet Bergen seksjon kirke, kultur og oppvekst inviterer til julemøte/årsmøte i seksjonen 23. november 2010 klokken 18.00 i Rådhuskantinen [ Les hele saken ]
Fare for streik i private barnehager – meklingen i gang19/10/2010
Meklingen i PBL-området starteti formiddag, tirsdag 19.oktober kl 1000, og fortsetter fredag 22.oktober. Partene må komme til enighet innen 22.oktober kl 24.00, hvis ikke blir det streik. En streik vil gjelde fra arbeidstidens begynnelse lørdag 23.oktober, men siden de fleste barnehagene er stengt lørdag vil streiken bli iverksatt fra mandag 25.oktober [ Les hele saken ]
To av tre arbeider ikke systematisk08/10/2010
To av tre offentlige og private barnehager arbeider ikke systematisk med forebygging av muskel- og skjelettplager. Det viser tilsyn i 660 barnehager Arbeidstilsynet har gjort i prosjektet Føre var [ Les hele saken ]
Yrkes NM på Lillehammer29/09/2010
Facebookside for barne- og ungdomsarbeiderkonkurransen ( Web-TV). Fagforbundet skal sende Web-TV fra Lillehammer og håper å samle flest mulig seere på nett [ Les hele saken ]
I dialog med foreldre28/09/2010
Kommunal Kompetanse inviterer til kurset I dialog med foreldrene. En dag med Lillian Trevland i Bergen 11 november 2010. Målgruppen for kurset er ansatte i barnehage og barnetrinnet i grunnskolen [ Les hele saken ]
Plass for alle i barnehagene21/09/2010
Det skal være plass for alle yrkesgrupper også i framtidas barnehage. Likevel er tida inne for å diskutere kompetanse, etterutdanning og faglig påfyll. Etter hvert som stadig flere unge fullfører videregående utdanning, håper vi at barne- og ungdomsarbeiderfaget blir en suksess [ Les hele saken ]
Kulturskoleutvalgets rapport 10/09/2010
Nå har Kunnskapsminister Kristin Halvorsen fått Kulturskoleutvalgets rapport. Utvalget skulle se på mulighetene for et styrket samarbeid mellom kulturskolen, grunnskolen og SFO, og gi forslag til hvordan ulike kulturskoleaktiviteter og andre kulturaktiviteter bedre kan legges inn i tilknytning til skoledagen [ Les hele saken ]
Kulturdepartementet: Midler til Kultur i IA08/09/2010
Mange ulike virkemidler kan tas i bruk for å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Kulturdepartementet har bevilget 5 millioner til ”Kultur i inkluderende arbeidsliv”. Midlene skal brukes til utprøving av praktiske modeller for Kultur i inkluderende arbeidsliv. Formålet er å samle erfaringer med hvordan kultur kan bidra til IA-arbeidets målsetninger om gode arbeidsmiljø, økt nærvær, mindre sykefravær og frafall i arbeidslivet [ Les hele saken ]
Kompetanse i barnehagen - strategi 2007 - 201001/07/2010
Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren 2007-2010 ble igangsatt for å fremme god kvalitet basert blant annet på kontinuerlig kompetanseutvikling og opplæring i barnehagen. Nå har evalueringsrapport nummer 2 kommet [ Les hele saken ]
Leksehjelp - høring26/04/2010
Utdanningsdirektoratet har sendt på høring forslag om nye forskriftsbestemmelser om leksehjelp. For tiden planlegges det leksehjelpsordninger i kommunene for 1.-4.trinn i grunnskolen. I høringen til Utdanningsdirektoratet framkommer en del drøftinger rundt rammene for ordningen som kan være nyttige å ta med seg i det lokale arbeidet [ Les hele saken ]
Medlemstreff for medlemmer i barnehager 3 mai13/04/2010
Fagforbundet Bergen inviterer til medlemstreff for alle som arbeider i barnehager. Vi håper å se deg i kantinen på Bergen Rådhus mandag 3. mai kl.18.00. Det vil bli servert mat. [ Les hele saken ]
Medlemstreff for medlemmer i skole 27 april13/04/2010
Fagforbundet Bergen inviterer til medlemstreff for alle som arbeider i skolen. Vi håper å se deg i kantinen på Bergen Rådhus tirsdag 27.april kl.18.00. Det vil bli servert mat [ Les hele saken ]
Taushetsplikt for deg som arbeider med barn og unge 13/04/2010
Kommunal Kompetanse inviterer til dette kurset 1 juni i Bergen. Målgruppen er alle som arbeider med barn og unge innenfor skole, SFO, barnehage, PPT, sosialkontor/barnevern, helsestasjon, skolehelsetjeneste, kultur- og fritidstiltak [ Les hele saken ]
Kom inn å se16/03/2010
I dag var det årets barnehagedag. Årets tema var kom inn å se, og Fagforbundet Bergen markerte dagen ved å besøke flere av barneahagene våre med en liten oppmerksomhet [ Les hele saken ]
Kveldsseminar: Barn og unge med ADHD15/03/2010
Fagforbundet Hordaland, seksjon kirke, kultur og oppvekst inviterer til kveldseminar om barn og unge med adhd. Det finner sted i Bergen rådhus den 12. april. Foreleser er Anne Berit Sandtorv fra Hjellestadklinikken [ Les hele saken ]
Medikamenthåndtering i skole og barnehage04/03/2010
FORLENGET PÅMELDINGSFRIST til kurset i Bergen den 16. mars fra kl 09 - 1700. Lov om skolehelsetjeneste pålegger alle skoler og barnehager å etablere kontroll- og dokumentasjonssystem for medikamenthåndtering. Videre sier arbeidsmiljøloven at alle som har ansvar for barn i forhold til sin jobb har krav på opplæring i medikamenthåndtering [ Les hele saken ]
12 millioner til forskning om barnehager01/03/2010
UTDANNING2020 lyser ut midler til store forskerprosjekter på temaområdene C og D og moderate forskerprosjekter på alle temaområder i programplanen [ Les hele saken ]
Invitasjon til å ta i bruk anti-mobbeprogrammer (Utdanningsdirektoratet)26/02/2010
Som en del av den helhetlige satsingen Bedre læringsmiljø, inviterer Utdanningsdirektoratet grunnskoler til å ta i bruk Olweus-programmet mot mobbing og antisosial atferd og antimobbeprogrammet Zero fra Senter for atferdsforskning. Søknadsfrist er 12. mars [ Les hele saken ]
JUS for offentlige og private barnehager20/02/2010
Barnehagen er først og fremst en pedagogisk virksomhet. Samtidig er den en viktig samfunnsmessig arena og arbeidsplass for mange. Kurset er meget godt egnet for eiere og styrere i barnehagene – både private og offentlige. Kurset byr på en gjennomgang av viktige juridiske sider ved privat barnehagedrift; særlig i forhold til arbeidsgiverrollen, men også i forhold til samarbeidet mellom barnehagen og hjemmet [ Les hele saken ]
Konferanse for Fagforbundets medlemmer i PBL-barnehager 12. - 13. april 201011/02/2010
Fagforbundet ved Organisasjonsenheten og Seksjon Kirke, kultur og oppvekst inviterer til konferanse for Fagforbundets medlemmer som arbeider i PBL-barnehager. Konferansen avholdes 12. - 13. april 2010 på Hotel Bristol [ Les hele saken ]
Foreslå ny yrkestittel til erstatning for assistent i barnehage, sfo og skole25/01/2010
Styret i SKKO ønsker å få inn forslag på ny yrkestittel i barnehage og SFO/skole som kan erstatte bruken av assistent. Mange medlemmer opplever at assistent-begrepet er en belastning fordi det er uklart hva det innebærer og hvem man er assistent i forhold til [ Les hele saken ]
Forebygging og håndtering av problematferd hos barn og unge22/12/2009
Kommunal Kompetanse inviterer til kurs i forebygging og håndtering av problematferd hos barn og unge. Begrepet problematferd er et begrep som dekker/ erstatter begreper som utfordrende atferd, atferdsavvik, atferdsforstyrrelser, uønsket/uakseptabel atferd, overskuddsatferd m.m. Problematferd kan defineres som kulturelt avvikende atferd med intensitet, frekvens eller styrke som utsetter personen selv eller andre for fysisk fare, eller som i stor grad vil føre til begrenset bruk av eller tilgang på vanlig sosial deltakelse i samfunnet (Emerson m.fl., 1996) [ Les hele saken ]
Ikke kast, men gjenbruk!21/12/2009
Fra verdiløst til kunst, et inspirerende kurs med gjenbruk. Forming og formingsglede – trinn 2. Grunnstammen er som ved tidligere kurs – Humor, ufarliggjøring, lek og latter – Alle kan! Tor Eirik Magnussen holder aktive, glade og oppløftende kurs i forming og formingsglede! Kurset er meget sosialt, alle får delta og prøve ut teknikkene. [ Les hele saken ]
Nyhetsbrev fra SKKO19/12/2009
Seksjon Kirke, kultur og Oppvekst har sendt ut et nyhetsbrev nå like før julen ringes inn. Du kan lese det her [ Les hele saken ]
Temahefter for barnehagene14/12/2009
Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en rekke temahefter til støtte i arbeidet med ny rammeplan for barnehagen. Temaheftene om barnehage handler om språkmiljø og språkstimulering, barn med nedsatt funksjonsevne, barns medvirkning, samisk kultur, IKT i barnehagen og natur og miljø for å nevne noe [ Les hele saken ]
Nytt studium i servicekvalitet09/12/2009
I februar 2010 starter et nytt studium på Høgskolen i Akershus. Studiet egner seg for alle som arbeider med å planlegge, utvikle og lede serviceorganisasjoner både i privat- og offentlig virksomhet [ Les hele saken ]
Seksjon Kirke Kultur og Oppvekst møte gjennomført30/11/2009
Nærmere 30 medlemmer av SKKO (seksjon kirke-kultur og oppvekst) i Fagforbundet Bergen møtte opp da seksjonen hadde seksjonsmøte i rådhuset i dag. Nytt styre ble valgt og det var en koselig kveld med juletallerken og faglige diskusjoner. Se bilder her [ Les hele saken ]
Seksjon kirke kultur og oppvekst sitt førjulsmøte09/11/2009
Fagforbundet Bergen Seksjon Kirke, Kultur og Oppvekst har gleden av å ønske Dere velkommen til vårt årlige FØRJULSTREFF Mandag 30.november 2009 kl.18.00-20.00 i Bergen Rådhus, 2 etasje. [ Les hele saken ]
Konferanse for ansatte i PBL-barnehager 10. - 11. desember i Oslo29/10/2009
Fagforbundet inviterer til gratis konferanse for våre medlemmer som er ansatt i PBL-barnehager. Konferansen avholdes på Hotel Bristol i Oslo sentrum. Programmet omfatter både organisatoriske og yrkesfaglige tema.Erfaringer viser at det er stor etterspørsel etter skolering innenfor PBL-området. En av målsettingene ved denne konferansen er å danne nettverk over hele landet for ansatte i PBL-barnehager. [ Les hele saken ]
Nettsted om morsmålsopplæring27/10/2009
Utdanningsdirektoratet har nå åpnet et nettsted om morsmålsopplæring. Her finnes informasjon og ideer til opplæring av språklige minoriteter på mange språk [ Les hele saken ]
Nytt hefte SFO/skole26/10/2009
Fersk fra trykken har det kommet et nytt hefte for tillitsvalgte og ansatte i SFO/skole. Det inneholder argumenter for økt mangfold og allsidig kompetanse i en lengre skoledag [ Les hele saken ]
Nytt rundskriv om fysisk aktivitet på 5.-7.trinn i grunnskolen 21/10/2009
Rundskrivet utdyper betsemmelsen i forskriften til opplæringsloven om denne aktiviteten. I rundskrivet får du vite mer om blant annet formål og virkeområde, innhold, omfang og organisering [ Les hele saken ]
Kommunal Kompetanse: Kurs om sosial kompetanse i Bergen 20/10/2009
Hvordan forebygge problemadferd hos barn og unge? Målgruppe: Skole- og barnehageansatte, helsepersonell, barnevernansatte og andre som arbeider med barn og ungdom [ Les hele saken ]
Forhåndsvarsel - konferanse for barnehageansatte og tillitsvalgte i PBL-området19/10/2009
10.-11.desember 2009 arrangeres en konferanse for ansatte og tillitsvalgte med ansvar for PBL-området. Det vil være aktuelle faglige temaer om barnehage og organisasjon. Nærmere informasjon kommer når programmet er klart [ Les hele saken ]
Minner om medlemsmøte om Tariff i SKKO14/10/2009
Fagforbundet Bergen SKKO inviterer til medlemmer i seksjonen innen kultur og oppvekst onsdag 14. oktober klokken 1800 i rådhuskantinen i Bergen. Hovedtema er hva vi skal kreve i lønnsoppgjøret 2010. Du kan lese hele innkallingen her. [ Les hele saken ]
Statsbudsjettet: Mot heldagsskole13/10/2009
Med statsbudsjettet for 2010, kommer enda en timetallsøkning på barnetrinnet og gratis leksehjelp til alle i småskolen . - Her ser vi konturene av en ny og helhetlig utvidet skoledag, sier leder i Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas [ Les hele saken ]
Fagdag Krisehjelp og sorgarbeid28/09/2009
Fagforbundet Hordaland SKKO arrangerer fagdag på Terminus i Bergen den 26. oktober. Foreleser er prest og kompetanserådgiver John Grimsby [ Les hele saken ]
Ny veileder om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning 16/09/2009
Veiledningsheftet skal bidra til å sikre at barn og unge får oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven kapittel 5. Dette forutsetter at de som arbeider med spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning har en riktig og felles forståelse av regelverket og en felles referanseramme, melder Utdanningsdirektoratet [ Les hele saken ]
Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon08/09/2009
Utdanningsdirketoratet har utarbeidet en veileder om hvordan regelverket skal forstås når det gjelder minoritetsspråklige elevers opplæringssituasjon [ Les hele saken ]
Biblioteksentralens fagkurs høsten 200927/08/2009
Biblioteksentralen arrangerer bibliotekfaglige kurs for skolebibliotekarer høsten 2009 [ Les hele saken ]
Veileder om reklame i skolen (Utdanningsdirektoratet)25/08/2009
Utdanningsdirektoratet har nå utarbeidet en veileder om reklame i skolen. Målet er at elevene ikke skal utsettes for utilbørlig kommersielt press. Skolefritidsordningen er ikke omfattet av denne lovbestemmelsen, men i veilederen uttrykkes en sterk oppfordring til skolene om å følge de samme prinsippene som for reklame i skole. Skole skal være reklamefri sone [ Les hele saken ]
Framtidas museum (Kultur- og kirkedepartementet)24/08/2009
Fredag la regjeringen fram stortingsmelding nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum. Museene skal være oppdaterte og aktuelle og ha en aktiv samfunnsrolle med utgangspunkt i faglig utvikling, nytenkning og profesjonalisering, melder Kultur- og kirkedepartementet [ Les hele saken ]
Idé- og ressursbanken for fysisk aktivitet er på plass! (Utdanningsdirektoratet/Skolenettet)22/08/2009
Utdanningsdirektoratet har lansert den nye Idé- og ressursbanken for fysisk aktivitet. Her kan alle dere som arbeider med dette i SFO eller skole få tips om aktiviteter. Dette skal være til hjelp for å finne fram til gode aktiviteter som kan bidra til å skape trivsel og glede med fysisk aktivitet. [ Les hele saken ]
SFO for alle20/08/2009
Hovedtillitsvalgte for barnehage og skole - Solgunn Dale og Berit Berntsen har sendt leserinnlegg til avisene om SFO. Du kan lese innlegget her [ Les hele saken ]
Til barnets beste - en veileder om samarbeid mellom barnehagen og barnevernet 10/08/2009
Veilederen henvender seg først og fremst til ansatte i barnehage og barneverntjeneste, og vil være et redskap for begge parter ved at den tydeliggjør mulighetene og begrensningene i samarbeidet. (Kunnskapsdepartementet [ Les hele saken ]
Ved skolestart - informasjon om nye bestemmelser, stortingsmelding, pandemi med mer06/08/2009
Ved lagt finner du en samleinformasjon om en del aktuelle saker ved skolestart for dere som arbeider i skole, og for dere som på annen måte arbeider med opplæring [ Les hele saken ]
Fysisk aktivitet i skolen og flere nye bestemmelser fra 1.august 2009 (Kunnskapsdepartementet)05/08/2009
Fra 1.august 2009 trer flere nye lov- og forskriftsbestemmelser til Opplæringsloven i kraft. Det kommer en ny forskrift om rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskolen. Elever på 5.-7. årstrinn skal ha jevnlig fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget [ Les hele saken ]
Nytt fra Seksjon kirke, kultur og oppvekst nr.3 -0901/07/2009
I dette nyhetsbrevet kan du blant annet lese om lønnsoppgjøret i kirka, to timer ekstra fysisk aktivitet i skolen og likebehandling og kvalitet i barnehagene [ Les hele saken ]
 
 
     
DigiMedia