SHS - Vernepleier

Det vil alltid være mennesker blant oss som trenger en ekstra hånd for å klare hverdagens gjøremål - og litt ekstra støtte for å ivareta egne rettigheter og behov. Det er ingen selvsagt ting at alle selv mestrer organiseringen av livet sitt eller klarer å oppnå god nok livskvalitet.

Vernepleiere arbeider hovedsakelig innenfor helse- og sosialsektoren. Arbeidet foregår i direkte kontakt med mennesker med funksjonsvansker og er rettet mot brukernes hverdagsliv. Utfordringer knyttet til psykisk utviklingshemming står sentralt i utdanningen, men vernepleiere arbeider også med personer med fysiske funksjonshemninger, psykiske lidelser, og innen eldreomsorgen. Vernepleiere har kompetanse til å yte tjenester som habilitering/rehabilitering, pleie og omsorg, herunder praktisk bistand, veiledning og sosial støtte. Vernepleiere arbeider også innen barnehage- og skolesektoren.

Vernepleierutdanning er en 3-årig helsefagutdanning, som danner grunnlag for å søke autorisasjon som vernepleier.

Studiet omfatter fire hovedelementer:
· Samfunnsvitenskaplige og juridiske emner
· Psykologi og pedagogikk
· Helsefag
· Miljøarbeid, habilitering og rehabilitering

Som autorisert helsepersonell er tittelen som vernepleier beskyttet. Personer uten autorisasjon har ikke adgang til å bruke samme tittel eller tittel som ligner eller kan gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon. Det er ikke lenger tittelen "offentlig godkjent vernepleier" som er vernet, men selve yrkesbegrepet vernepleier.

Med autorisasjon følger blant annet et selvstendig og personlig ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig, hvilket innebærer at det stilles krav om faglig og etisk høy standard hos den som er autorisert. Det innebærer bl.a. et ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og til å avstå fra å gi helsehjelp på områder som en ikke behersker eller er kompetent til.

Fagforbundet seksjon helse og sosial vil bidra til at vernepleierfaget utvikles i tråd med de krav som samfunnet og den faglige utvikling krever. Vernepleierens kompetanse og arbeid bidrar til at mange får oppleve et verdig liv og anstendig levevilkår. Dette vil Fagforbundet forsvare.

 
 
     
DigiMedia