SHS - Ergoterapeut

Som ergoterapeut hjelper du mennesker som har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonshemming. Du vil vurdere funksjonsevnen til det enkelte menneske. Du vil finne ut hvilken hjelp som trengs og legge til rette for trening, hjelpemidler og andre tiltak. Ergoterapeutens hovedoppgave er altså å fremme helse gjennom aktivitet.

Det er stort behov for helsepersonell med et spesielt blikk for forutsetningene for deltakelse og aktivitet, og ulike aktiviteters betydning for å ivareta god helse og livskvalitet. Her har ergoterapeuter en spesiell kompetanse, og kan fylle viktige roller i kommunen og institusjonshelsetjenesten.

Fullført 3-årig studium gir graden bachelor i ergoterapi og offentlig godkjenning som ergoterapeut.

Det er ergoterapeututdanning ved fem høgskoler: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Diakonhjemmet Høgskole Rogaland, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Tromsø og Høgskolen i Oslo.

Som autorisert helsepersonell er tittelen som ergoterapeut beskyttet. Personer uten autorisasjon har ikke adgang til å bruke samme tittel eller tittel som ligner eller kan gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon.

Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig, hvilket innebærer at det stilles krav om faglig og etisk høy standard hos den som er autorisert. Det innebærer bl.a. et ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og til å avstå fra å gi helsehjelp på områder som en ikke behersker eller er kompetent til. Taushetsplikten er forankret direkte i lov og gjelder den som er autorisert, og den som gir helsehjelp på selvstendig grunnlag må dokumentere dette i pasientjournalen. Se nærmere om rettigheter og plikter i helsepersonelloven.

Fagforbundet seksjon helse og sosial vil bidra til at ergoterapeutfaget utvikles i tråd med de krav som samfunnet og den faglige utvikling krever. Vi vil videre bidra til at den kompetanse som ergoterapeuter innehar kommer til nytte både i kommuner og i institusjonshelsetjenesten

 
 
     
DigiMedia