SHS - Helsesekretær

Helsesekretæren - for mange det første møtet med helsevesenet.

Helsesekretær vil ofte være den første fagpersonen pasienten møter når han/hun henvender seg i resepsjonen på legesenteret eller på poliklinikken på sykehuset.

Aktuelle arbeidsplasser for en helsesekretær kan være innen primærhelsetjenesten, institusjonshelsetjenesten, bedriftshelsetjenesten og ved lege-, sosial- og trygdekontor.

Yrkeskompetanse som helsesekretær får man etter 3 års videregående opplæring.

Arbeidsoppgavene kan være å ta imot timebestillinger, drive telefonservice og pasientinformasjon, blodprøvetaking og analyse av prøver, journalføring, innsending og mottak av prøver, regnskap og tilrettelegging. I tillegg arbeider helsesekretæren på legekontor også med annet pasientrettet praktisk arbeid, gjerne i nært samarbeid med legen. Dette kan være sårskift og førstehjelp i forbindelse med skader, oppdekk og assistanse ved inngrep, taking av EKG, blodtrykk, øreskylling, setting av vaksiner m.m.

Som autorisert helsepersonell er tittelen som helsesekretær beskyttet fra og med 2003. Personer uten autorisasjon har da ikke adgang til å bruke helsesekretærtittelen eller tittel som kan gi inntrykk av at vedkommende har autorisasjon.

Med autorisasjon følger et selvstendig og personlig ansvar for å utføre sine arbeidsoppgaver forsvarlig, hvilket innebærer at det stilles krav om faglig og etisk høy standard hos den som er autorisert. Det innebærer bl.a. et ansvar for å holde seg faglig oppdatert, og å avstå fra å gi helsehjelp på områder som en ikke behersker eller er kompetent til. Taushetsplikten er forankret direkte i lov og gjelder direkte for den som er autorisert, og den som gir helsehjelp på selvstendig grunnlag må dokumentere dette i pasientjournalen.

På en rekke områder vil helsesekretærer kunne avlaste personell med høgskole- og universitetsutdanning. Dette vil kunne frigjøre ressurser og øke behandlingsmulighetene, som igjen vil komme den enkelte pasient og samfunnet til gode.

For ytterligere å forsterke de positive mulighetene som ligger i helsesekretærens kompetanse vil Fagforbundet arbeide for at det gis mulighet til kompetanseheving og videreutdanninger. Det å utnytte de ressurser som allerede finnes er god økonomi i en helse- og sosialsektor som står ovenfor store utfordringer.

Fagforbundet seksjon helse og sosial vil fortsette å arbeide for utviklingen innenfor helsesekretærutdanningen. Vårt overordnede mål er at de økonomiske, faglige og samfunnspolitiske interesser for yrkesgruppen blir godt ivaretatt.

 

 
 
     
DigiMedia